KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2017

Kế hoạch kinh tế xã hội

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2017

19/10/2017 10:01:56

1. Nhiệm vụ chung và các chỉ tiêu chủ yếu năm 2014
1.1. Nhiệm vụ chung:
Tích cực góp phần cùng với cả nước tập trung ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát. Tập trung nâng cao chất lượng tăng trưởng gắn với việc ổn định và phát triển kinh tế bền vững; tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh; bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội; cải thiện đời sống nhân dân; giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị trong tỉnh; tạo đà phấn đấu hoàn hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2011 - 2015).
1.2. Các chỉ tiêu chủ yếu năm 2014:
- Tốc độ tăng GDP    : 8,7%
Trong đó, tốc độ tăng trưởng của các ngành:
+ Công nghiệp - xây dựng    : 7,5%
+ Dịch vụ    : 11,5%
+ Nông, lâm, thủy sản    : 4,5%
- Sản lượng lương thực    : 710.000 tấn
- Sản lượng hải sản khai thác    : 187.000 tấn
- Kim ngạch xuất khẩu
Trong đó: Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa    : 380 triệu USD
: 260 triệu USD
- Tổng thu ngân sách nhà nước    : 6.466 tỷ đồng
Trong đó: Thu nội địa    : 3.836 tỷ đồng
- Chi đầu tư phát triển    : 690 tỷ đồng
- Tỷ lệ giảm sinh    : 0,03%
- Tỷ lệ huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1    : 99,9%
- Giải quyết việc làm    : 24.000 lao động
- Giảm tỷ lệ hộ nghèo    : 1,5%
- Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng    : 10%
- Tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh là  93%; dân số đô thị sử dụng nước sạch là  98%.
- Tỷ lệ chất thải rắn ở đô thị được thu gom xử lý đạt  90%; tỷ lệ chất thải rắn y tế được xử lý 20%.
- Tỷ lệ khu công nghiệp đang hoạt động có hệ thống nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường đạt 100%.
- Tỷ lệ độ che phủ (tính cả cây công nghiệp và cây lâu năm):  50,5%
2. Một số nhiệm vụ trọng tâm
2.1. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các giải pháp của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu để thúc đẩy kinh tế cả ba nhóm ngành công nghiệp - xây dựng, dịch vụ, nông nghiệp phát triển đạt và vượt chỉ tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm nội tỉnh cũng như từng nhóm ngành đã đề ra. Rà soát từng dự án cụ thể trên từng ngành, lĩnh vực, địa phương đã được chấp thuận đầu tư còn hiệu lực. Trên cơ sở đó, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi nhất để thúc đẩy các dự án triển khai thực hiện, sớm đưa dự án đi vào hoạt động;
2.2. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để triển khai các dự án, công trình quan trọng trên địa bàn tỉnh. Cụ thể là:
+ Về giao thông: Dự án nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 1A – đoạn qua địa bàn tỉnh; đường cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết, Quốc lộ 55, đường Lương Sơn – Đại Ninh; đường Hòa Thắng (huyện Bắc Bình) đi Hòa Phú (huyện Tuy Phong); Sân bay Phan Thiết, Cảng tổng hợp Vĩnh Tân,...; cầu và đường Hùng Vương, đường Lê Duẩn,...
+ Về điện: Tập trung đôn đốc, hỗ trợ các chủ đầu tư đây nhanh tiến độ triên khai các dự án nhiệt điện ở Vĩnh Tân (huyện Tuy Phong), Trung tâm khí điện Sơn Mỹ (huyện Hàm Tân),...
+ Về thủy lợi: Huy động nguồn lực tiếp tục thi công các công trình dỡ dang, khai thác có hiệu quả các công trình đã hoàn thành. Phấn đấu đến cuối năm 2015 đưa nước về phục vụ sinh hoạt và sản xuất của nhân dân ở các vùng còn khô hạn của tỉnh.
+ Đôn đốc, hỗ trợ các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh;
2.3. Đẩy mạnh phong trào thi đua làm thủy lợi nhỏ, kiên cố hóa kênh mương nội đồng, làm giao thông nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đến cuối năm 2015 đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới ở 21 xã điểm. Tập trung tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển nền nông nghiệp toàn diện và bền vững; nâng cao năng suất, chất lượng giá trị sản phẩm, tạo thu nhập cao cho người nông dân; sử dụng diện tích đất lúa linh hoạt, hiệu quả, chú trọng một số cây trồng chính. Triển khai tốt công tác phòng, chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi và giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai, bão lũ gây ra. Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng; phòng, chống cháy rừng. Tiếp tục thực hiện chính sách giao đất, giao rừng, khoán rừng, quản lý nghiêm ngặt các khu bảo tồn thiên nhiên theo hướng đa dạng sinh học. Phát triển thủy sản toàn diện và bền vững. Tập trung phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo hướng bền vững và đạt hiệu quả cao;
2.4. Tập trung xây dựng hệ thống các sản phẩm đặc thù, đa dạng hóa các sản phẩm du lịch và nâng cao chất lượng các dịch vụ du lịch. Xây dựng Đề án xây dựng Trung tâm du lịch - thể thao biển quốc gia tại Bình Thuận. Đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu và thị trường nội địa, hỗ trợ doanh nghiệp và nông dân tiêu thụ sản phẩm. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm, giá cả các mặt hàng thiết yếu. Tiếp tục đẩy mạnh tổ chức đưa hàng Việt về nông thôn;
2.5. Quản lý và khai thác tốt các nguồn thu, nhất là nguồn thu từ quỹ đất; tăng cường công tác thanh kiểm tra, chống thất thu ngân sách và gian lận thương mại. Triệt để thực hành tiết kiệm trong chi tiêu ngân sách; ưu tiên bảo đảm chi lương, chi an sinh xã hội và chi các công trình trọng điểm, các nhiệm vụ trọng tâm, đột xuất,...;
2.6. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chú trọng giáo dục đạo đức, nhân cách và kỹ năng sống cho học sinh. Đẩy mạnh phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi theo đúng lộ trình. Củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở, tiếp tục bố trí bác sỹ về tuyến xã công tác; tập trung nguồn lực đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị tại các Bệnh viện huyện và Bệnh viện Đa khoa khu vực. Tăng cường giáo dục nâng cao y đức cho đội ngũ cán bộ y tế. Đẩy mạnh xã hội hoá lĩnh vực giáo dục, y tế;
    2.7. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền và nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Thực hiện tốt phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá". Đẩy mạnh các hoạt động thể dục, thể thao của tỉnh cả về quy mô và chất lượng, khuyến khích phát triển loại hình thể thao giải trí, kinh doanh dịch vụ thể thao gắn với hoạt động văn hóa, du lịch;
    2.8. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội và chăm lo tốt hơn đời sống cho gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số và các hộ nghèo, hộ cận nghèo. Đẩy mạnh đào tạo nghề cho lao động, nhất là lao động nông thôn bằng nhiều hình thức; khuyến khích các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh tự đào tạo, bồi dưỡng nghề cho lao động; đảm bảo cho người học nghề sau khi tốt nghiệp có được việc làm ngay;
2.9. Tiếp tục củng cố, kiện toàn hệ thống chính quyền các cấp. Chú trọng đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính, tăng cường tính công khai minh bạch các thủ tục hành chính. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực đầu tư xây dựng, quản lý đất đai, rừng, biển, khoáng sản và bảo vệ môi trường, trật tự đô thị.

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

0444104
 
 
 
 
 
 
 

Bản quyền thuộc Sở Kế hoạch & Đầu tư Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech