Nghị quyết quy định về mục tiêu, nhiệm vụ, phương án phân bổ vốn và tỷ lệ vốn đối ứng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Tình hình kinh tế xã hội

Nghị quyết quy định về mục tiêu, nhiệm vụ, phương án phân bổ vốn và tỷ lệ vốn đối ứng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

21/05/2018 10:09:35

Ngày 30/3/2018, Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Nghị quyết số 48/2018/NQ-HĐND về quy định mục tiêu, nhiệm vụ, phương án phân bổ vốn và tỷ lệ vốn đối ứng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020, theo đó Hội đồng nhân dân tỉnh đề ra 5 mục tiêu, 6 nhiệm vụ cần tập trung thực hiện, đưa ra phương án phân bổ vốn đối với kế hoạch vốn đầu tư phát triển và vốn sự nghiệp.cũng như quy định tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương (cấp tỉnh, cấp huyện) bằng 1,5 lần tổng ngân sách trung ương hỗ trợ cho địa phương để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 – 2020.

null

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

0444097
 
 
 
 
 
 
 

Bản quyền thuộc Sở Kế hoạch & Đầu tư Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech