Cải cách hành chinh

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận tuần 25 (18/06/2019-24/06/2019)

Thực hiện cơ chế Một cửa về giải quyết thủ tục hành chính cho các tổ chức, doanh nghiệp, trong tuần Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận đã tiếp nhận 79 và tồn của kỳ trước là 112 hồ sơ, đã giải quyết 85 hồ sơ, trong đó hồ sơ đã giải quyết 85 hồ sơ. Hồ sơ tiếp nhận được phân phối trong 3 lĩnh vực. Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp tồn kỳ trước 23 hồ sơ, tiếp nhận mới 60 hồ sơ, đã giải quyết đúng hạn 56 hồ sơ; Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã tiếp nhận mới 1 hồ sơ,; Lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam tồn kỳ trước 89 hồ sơ, tiếp nhận mới 18 hồ sơ, đã giải quyết đúng hạn 29 hồ sơ;

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận tuần 27 (02/07/2019-08/07/2019)

Thực hiện cơ chế Một cửa về giải quyết thủ tục hành chính cho các tổ chức, doanh nghiệp, trong tuần Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận đã tiếp nhận 88 và tồn của kỳ trước là 112 hồ sơ, đã giải quyết 92 hồ sơ, trong đó hồ sơ đã giải quyết 90 hồ sơ, giải quyết trễ hạn 2. Hồ sơ tiếp nhận được phân phối trong 2 lĩnh vực. Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp tồn kỳ trước 37 hồ sơ, tiếp nhận mới 72 hồ sơ, đã giải quyết đúng hạn 71 hồ sơ, đã giải quyết trễ hạn 1; Lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam tồn kỳ trước 75 hồ sơ, tiếp nhận mới 16 hồ sơ, đã giải quyết đúng hạn 19 hồ sơ, đã giải quyết trễ hạn 1;

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận tuần 26 (25/06/2019-01/07/2019)

Thực hiện cơ chế Một cửa về giải quyết thủ tục hành chính cho các tổ chức, doanh nghiệp, trong tuần Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận đã tiếp nhận 78 và tồn của kỳ trước là 106 hồ sơ, đã giải quyết 72 hồ sơ, trong đó hồ sơ đã giải quyết 72 hồ sơ. Hồ sơ tiếp nhận được phân phối trong 3 lĩnh vực. Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp tồn kỳ trước 27 hồ sơ, tiếp nhận mới 66 hồ sơ, đã giải quyết đúng hạn 56 hồ sơ; Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã tồn kỳ trước 1 hồ sơ, đã giải quyết đúng hạn 1 hồ sơ; Lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam tồn kỳ trước 78 hồ sơ, tiếp nhận mới 12 hồ sơ, đã giải quyết đúng hạn 15 hồ sơ;

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận tuần 24 (11/06/2019-17/06/2019)

Thực hiện cơ chế Một cửa về giải quyết thủ tục hành chính cho các tổ chức, doanh nghiệp, trong tuần Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận đã tiếp nhận 87 và tồn của kỳ trước là 95 hồ sơ, đã giải quyết 70 hồ sơ, trong đó hồ sơ đã giải quyết 70 hồ sơ. Hồ sơ tiếp nhận được phân phối trong 2 lĩnh vực. Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp tồn kỳ trước 20 hồ sơ, tiếp nhận mới 61 hồ sơ, đã giải quyết đúng hạn 58 hồ sơ; Lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam tồn kỳ trước 75 hồ sơ, tiếp nhận mới 26 hồ sơ, đã giải quyết đúng hạn 12 hồ sơ;

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận tuần 23 (04/06/2019-10/06/2019)

Thực hiện cơ chế Một cửa về giải quyết thủ tục hành chính cho các tổ chức, doanh nghiệp, trong tuần Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận đã tiếp nhận 81 và tồn của kỳ trước là 104 hồ sơ, đã giải quyết 90 hồ sơ, trong đó hồ sơ đã giải quyết 90 hồ sơ. Hồ sơ tiếp nhận được phân phối trong 3 lĩnh vực. Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp tồn kỳ trước 35 hồ sơ, tiếp nhận mới 61 hồ sơ, đã giải quyết đúng hạn 76 hồ sơ; Lĩnh vực Đấu thầu tồn kỳ trước 1 hồ sơ, đã giải quyết đúng hạn 1 hồ sơ; Lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam tồn kỳ trước 68 hồ sơ, tiếp nhận mới 20 hồ sơ, đã giải quyết đúng hạn 13 hồ sơ;

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận tuần 22 (28/05/2019-03/06/2019)

Thực hiện cơ chế Một cửa về giải quyết thủ tục hành chính cho các tổ chức, doanh nghiệp, trong tuần Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận đã tiếp nhận 82 và tồn của kỳ trước là 117 hồ sơ, đã giải quyết 95 hồ sơ, trong đó hồ sơ đã giải quyết 94 hồ sơ, giải quyết trễ hạn 1. Hồ sơ tiếp nhận được phân phối trong 3 lĩnh vực. Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp tồn kỳ trước 37 hồ sơ, tiếp nhận mới 65 hồ sơ, đã giải quyết đúng hạn 66 hồ sơ, đã giải quyết trễ hạn 1; Lĩnh vực Đấu thầu tồn kỳ trước 1 hồ sơ,; Lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam tồn kỳ trước 79 hồ sơ, tiếp nhận mới 17 hồ sơ, đã giải quyết đúng hạn 28 hồ sơ;

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận Quý 1 (01/01/2019-31/03/2019)

Thực hiện cơ chế Một cửa về giải quyết thủ tục hành chính cho các tổ chức, doanh nghiệp, trong quý Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận đã tiếp nhận 834 và tồn của kỳ trước là 84 hồ sơ, đã giải quyết 820 hồ sơ, trong đó hồ sơ đã giải quyết 820 hồ sơ. Hồ sơ tiếp nhận được phân phối trong 3 lĩnh vực. Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp tồn kỳ trước 39 hồ sơ, tiếp nhận mới 696 hồ sơ, đã giải quyết đúng hạn 688 hồ sơ; Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã tiếp nhận mới 1 hồ sơ, đã giải quyết đúng hạn 1 hồ sơ; Lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam tồn kỳ trước 45 hồ sơ, tiếp nhận mới 137 hồ sơ, đã giải quyết đúng hạn 131 hồ sơ;

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận tháng 5 (01/05/2019-31/05/2019)

Thực hiện cơ chế Một cửa về giải quyết thủ tục hành chính cho các tổ chức, doanh nghiệp, trong tháng Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận đã tiếp nhận 430 và tồn của kỳ trước là 80 hồ sơ, đã giải quyết 419 hồ sơ, trong đó hồ sơ đã giải quyết 418 hồ sơ, giải quyết trễ hạn 1. Hồ sơ tiếp nhận được phân phối trong 4 lĩnh vực. Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp tồn kỳ trước 22 hồ sơ, tiếp nhận mới 332 hồ sơ, đã giải quyết đúng hạn 331 hồ sơ, đã giải quyết trễ hạn 1; Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã tiếp nhận mới 1 hồ sơ, đã giải quyết đúng hạn 1 hồ sơ; Lĩnh vực Đấu thầu tiếp nhận mới 1 hồ sơ,; Lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam tồn kỳ trước 58 hồ sơ, tiếp nhận mới 96 hồ sơ, đã giải quyết đúng hạn 86 hồ sơ;

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận tháng 4 (01/04/2019-30/04/2019)

Thực hiện cơ chế Một cửa về giải quyết thủ tục hành chính cho các tổ chức, doanh nghiệp, trong tháng Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận đã tiếp nhận 331 và tồn của kỳ trước là 98 hồ sơ, đã giải quyết 349 hồ sơ, trong đó hồ sơ đã giải quyết 349 hồ sơ. Hồ sơ tiếp nhận được phân phối trong 3 lĩnh vực. Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp tồn kỳ trước 47 hồ sơ, tiếp nhận mới 274 hồ sơ, đã giải quyết đúng hạn 299 hồ sơ; Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã tiếp nhận mới 1 hồ sơ, đã giải quyết đúng hạn 1 hồ sơ; Lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam tồn kỳ trước 51 hồ sơ, tiếp nhận mới 56 hồ sơ, đã giải quyết đúng hạn 49 hồ sơ;

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận tháng 3 (01/03/2019-31/03/2019)

Thực hiện cơ chế Một cửa về giải quyết thủ tục hành chính cho các tổ chức, doanh nghiệp, trong tháng Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận đã tiếp nhận 341 và tồn của kỳ trước là 70 hồ sơ, đã giải quyết 313 hồ sơ, trong đó hồ sơ đã giải quyết 313 hồ sơ. Hồ sơ tiếp nhận được phân phối trong 2 lĩnh vực. Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp tồn kỳ trước 28 hồ sơ, tiếp nhận mới 291 hồ sơ, đã giải quyết đúng hạn 272 hồ sơ; Lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam tồn kỳ trước 42 hồ sơ, tiếp nhận mới 50 hồ sơ, đã giải quyết đúng hạn 41 hồ sơ;

<<  <  1  2  3  4  5  ...  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

0444122
 
 
 
 
 
 
 

Bản quyền thuộc Sở Kế hoạch & Đầu tư Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech