Cải cách hành chinh

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận tuần 38 (10/09/2018-16/09/2018)

Thực hiện cơ chế Một cửa về giải quyết thủ tục hành chính cho các tổ chức, doanh nghiệp, trong tuần Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận đã tiếp nhận 83 và tồn của kỳ trước là 78 hồ sơ, đã giải quyết 84 hồ sơ, trong đó hồ sơ đã giải quyết 84 hồ sơ. Hồ sơ tiếp nhận được phân phối trong 4 lĩnh vực. Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp tồn kỳ trước 27 hồ sơ, tiếp nhận mới 71 hồ sơ, đã giải quyết đúng hạn 73 hồ sơ; Lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam tồn kỳ trước 49 hồ sơ, tiếp nhận mới 12 hồ sơ, đã giải quyết đúng hạn 10 hồ sơ; Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã tồn kỳ trước 1 hồ sơ, đã giải quyết đúng hạn 1 hồ sơ; Lĩnh vực Đấu thầu tồn kỳ trước 1 hồ sơ,;

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận tuần 37 (03/09/2018-09/09/2018)

Thực hiện cơ chế Một cửa về giải quyết thủ tục hành chính cho các tổ chức, doanh nghiệp, trong tuần Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận đã tiếp nhận 62 và tồn của kỳ trước là 69 hồ sơ, đã giải quyết 53 hồ sơ, trong đó hồ sơ đã giải quyết 53 hồ sơ. Hồ sơ tiếp nhận được phân phối trong 4 lĩnh vực. Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp tồn kỳ trước 23 hồ sơ, tiếp nhận mới 48 hồ sơ, đã giải quyết đúng hạn 44 hồ sơ; Lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam tồn kỳ trước 45 hồ sơ, tiếp nhận mới 13 hồ sơ, đã giải quyết đúng hạn 9 hồ sơ; Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã tiếp nhận mới 1 hồ sơ,; Lĩnh vực Đấu thầu tồn kỳ trước 1 hồ sơ,;

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận Quy 3 (01/07/2018-30/09/2018)

Thực hiện cơ chế Một cửa về giải quyết thủ tục hành chính cho các tổ chức, doanh nghiệp, trong quý Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận đã tiếp nhận 656 và tồn của kỳ trước là 65 hồ sơ, đã giải quyết 653 hồ sơ, trong đó hồ sơ đã giải quyết 653 hồ sơ. Hồ sơ tiếp nhận được phân phối trong 4 lĩnh vực. Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp tồn kỳ trước 24 hồ sơ, tiếp nhận mới 529 hồ sơ, đã giải quyết đúng hạn 530 hồ sơ; Lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam tồn kỳ trước 41 hồ sơ, tiếp nhận mới 123 hồ sơ, đã giải quyết đúng hạn 120 hồ sơ; Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã tiếp nhận mới 2 hồ sơ, đã giải quyết đúng hạn 2 hồ sơ; Lĩnh vực Đấu thầu tiếp nhận mới 2 hồ sơ, đã giải quyết đúng hạn 1 hồ sơ;

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận thang 9 (01/08/2018-31/08/2018)

Thực hiện cơ chế Một cửa về giải quyết thủ tục hành chính cho các tổ chức, doanh nghiệp, trong tháng Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận đã tiếp nhận 306 và tồn của kỳ trước là 85 hồ sơ, đã giải quyết 322 hồ sơ, trong đó hồ sơ đã giải quyết 322 hồ sơ. Hồ sơ tiếp nhận được phân phối trong 3 lĩnh vực. Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp tồn kỳ trước 21 hồ sơ, tiếp nhận mới 250 hồ sơ, đã giải quyết đúng hạn 248 hồ sơ; Lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam tồn kỳ trước 63 hồ sơ, tiếp nhận mới 55 hồ sơ, đã giải quyết đúng hạn 73 hồ sơ; Lĩnh vực Đấu thầu tồn kỳ trước 1 hồ sơ, tiếp nhận mới 1 hồ sơ, đã giải quyết đúng hạn 1 hồ sơ;

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận tuần 36 (27/08/2018-02/09/2018)

Thực hiện cơ chế Một cửa về giải quyết thủ tục hành chính cho các tổ chức, doanh nghiệp, trong tuần Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận đã tiếp nhận 66 và tồn của kỳ trước là 78 hồ sơ, đã giải quyết 75 hồ sơ, trong đó hồ sơ đã giải quyết 75 hồ sơ. Hồ sơ tiếp nhận được phân phối trong 3 lĩnh vực. Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp tồn kỳ trước 27 hồ sơ, tiếp nhận mới 53 hồ sơ, đã giải quyết đúng hạn 57 hồ sơ; Lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam tồn kỳ trước 50 hồ sơ, tiếp nhận mới 13 hồ sơ, đã giải quyết đúng hạn 18 hồ sơ; Lĩnh vực Đấu thầu tồn kỳ trước 1 hồ sơ,;

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận tuần 35 (20/08/2018-26/08/2018)

Thực hiện cơ chế Một cửa về giải quyết thủ tục hành chính cho các tổ chức, doanh nghiệp, trong tuần Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận đã tiếp nhận 68 và tồn của kỳ trước là 75 hồ sơ, đã giải quyết 65 hồ sơ, trong đó hồ sơ đã giải quyết 65 hồ sơ. Hồ sơ tiếp nhận được phân phối trong 3 lĩnh vực. Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp tồn kỳ trước 26 hồ sơ, tiếp nhận mới 52 hồ sơ, đã giải quyết đúng hạn 51 hồ sơ; Lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam tồn kỳ trước 49 hồ sơ, tiếp nhận mới 15 hồ sơ, đã giải quyết đúng hạn 14 hồ sơ; Lĩnh vực Đấu thầu tiếp nhận mới 1 hồ sơ,;

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận tuần 34 (13/08/2018-19/08/2018)

Thực hiện cơ chế Một cửa về giải quyết thủ tục hành chính cho các tổ chức, doanh nghiệp, trong tuần Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận đã tiếp nhận 63 và tồn của kỳ trước là 73 hồ sơ, đã giải quyết 61 hồ sơ, trong đó hồ sơ đã giải quyết 61 hồ sơ. Hồ sơ tiếp nhận được phân phối trong 2 lĩnh vực. Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp tồn kỳ trước 12 hồ sơ, tiếp nhận mới 52 hồ sơ, đã giải quyết đúng hạn 38 hồ sơ; Lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam tồn kỳ trước 61 hồ sơ, tiếp nhận mới 11 hồ sơ, đã giải quyết đúng hạn 23 hồ sơ;

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận tuần 33 (06/08/2018-12/08/2018)

Thực hiện cơ chế Một cửa về giải quyết thủ tục hành chính cho các tổ chức, doanh nghiệp, trong tuần Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận đã tiếp nhận 67 và tồn của kỳ trước là 89 hồ sơ, đã giải quyết 83 hồ sơ, trong đó hồ sơ đã giải quyết 83 hồ sơ. Hồ sơ tiếp nhận được phân phối trong 3 lĩnh vực. Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp tồn kỳ trước 25 hồ sơ, tiếp nhận mới 57 hồ sơ, đã giải quyết đúng hạn 70 hồ sơ; Lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam tồn kỳ trước 63 hồ sơ, tiếp nhận mới 10 hồ sơ, đã giải quyết đúng hạn 12 hồ sơ; Lĩnh vực Đấu thầu tồn kỳ trước 1 hồ sơ, đã giải quyết đúng hạn 1 hồ sơ;

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận thang 8 (01/07/2018-31/07/2018)

Thực hiện cơ chế Một cửa về giải quyết thủ tục hành chính cho các tổ chức, doanh nghiệp, trong tháng Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận đã tiếp nhận 350 và tồn của kỳ trước là 65 hồ sơ, đã giải quyết 330 hồ sơ, trong đó hồ sơ đã giải quyết 330 hồ sơ. Hồ sơ tiếp nhận được phân phối trong 4 lĩnh vực. Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp tồn kỳ trước 24 hồ sơ, tiếp nhận mới 279 hồ sơ, đã giải quyết đúng hạn 282 hồ sơ; Lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam tồn kỳ trước 41 hồ sơ, tiếp nhận mới 68 hồ sơ, đã giải quyết đúng hạn 46 hồ sơ; Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã tiếp nhận mới 2 hồ sơ, đã giải quyết đúng hạn 2 hồ sơ; Lĩnh vực Đấu thầu tiếp nhận mới 1 hồ sơ,;

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận tuần 31 (23/07/2018-29/07/2018)

Thực hiện cơ chế Một cửa về giải quyết thủ tục hành chính cho các tổ chức, doanh nghiệp, trong tuần Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận đã tiếp nhận 82 và tồn của kỳ trước là 75 hồ sơ, đã giải quyết 65 hồ sơ, trong đó hồ sơ đã giải quyết 65 hồ sơ. Hồ sơ tiếp nhận được phân phối trong 4 lĩnh vực. Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp tồn kỳ trước 21 hồ sơ, tiếp nhận mới 62 hồ sơ, đã giải quyết đúng hạn 54 hồ sơ; Lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam tồn kỳ trước 53 hồ sơ, tiếp nhận mới 18 hồ sơ, đã giải quyết đúng hạn 9 hồ sơ; Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã tiếp nhận mới 2 hồ sơ, đã giải quyết đúng hạn 2 hồ sơ; Lĩnh vực Đấu thầu tồn kỳ trước 1 hồ sơ,;

<<  <  1  2  3  4  5  ...  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

0399314
 
 
 
 
 
 
 

Bản quyền thuộc Sở Kế hoạch & Đầu tư Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech