Cải cách hành chinh

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận tuần 1 (01/01/2019-07/01/2019)

Thực hiện cơ chế Một cửa về giải quyết thủ tục hành chính cho các tổ chức, doanh nghiệp, trong tuần Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận đã tiếp nhận 64 và tồn của kỳ trước là 84 hồ sơ, đã giải quyết 100 hồ sơ, trong đó hồ sơ đã giải quyết 100 hồ sơ. Hồ sơ tiếp nhận được phân phối trong 2 lĩnh vực. Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp tồn kỳ trước 39 hồ sơ, tiếp nhận mới 57 hồ sơ, đã giải quyết đúng hạn 81 hồ sơ; Lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam tồn kỳ trước 45 hồ sơ, tiếp nhận mới 7 hồ sơ, đã giải quyết đúng hạn 19 hồ sơ;

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận tuần 2 (08/01/2019-14/01/2019)

Thực hiện cơ chế Một cửa về giải quyết thủ tục hành chính cho các tổ chức, doanh nghiệp, trong tuần Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận đã tiếp nhận 88 và tồn của kỳ trước là 48 hồ sơ, đã giải quyết 74 hồ sơ, trong đó hồ sơ đã giải quyết 74 hồ sơ. Hồ sơ tiếp nhận được phân phối trong 2 lĩnh vực. Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp tồn kỳ trước 15 hồ sơ, tiếp nhận mới 76 hồ sơ, đã giải quyết đúng hạn 66 hồ sơ; Lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam tồn kỳ trước 33 hồ sơ, tiếp nhận mới 12 hồ sơ, đã giải quyết đúng hạn 8 hồ sơ;

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận tuần 47 (12/11/2018-18/11/2018)

Thực hiện cơ chế Một cửa về giải quyết thủ tục hành chính cho các tổ chức, doanh nghiệp, trong tuần Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận đã tiếp nhận 72 và tồn của kỳ trước là 69 hồ sơ, đã giải quyết 55 hồ sơ, trong đó hồ sơ đã giải quyết 55 hồ sơ. Hồ sơ tiếp nhận được phân phối trong 3 lĩnh vực. Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp tồn kỳ trước 11 hồ sơ, tiếp nhận mới 51 hồ sơ, đã giải quyết đúng hạn 42 hồ sơ; Lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam tồn kỳ trước 56 hồ sơ, tiếp nhận mới 21 hồ sơ, đã giải quyết đúng hạn 13 hồ sơ; Lĩnh vực Đấu thầu tồn kỳ trước 2 hồ sơ,;

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận tuần 48 (19/11/2018-25/11/2018)

Thực hiện cơ chế Một cửa về giải quyết thủ tục hành chính cho các tổ chức, doanh nghiệp, trong tuần Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận đã tiếp nhận 71 và tồn của kỳ trước là 86 hồ sơ, đã giải quyết 76 hồ sơ, trong đó hồ sơ đã giải quyết 76 hồ sơ. Hồ sơ tiếp nhận được phân phối trong 4 lĩnh vực. Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp tồn kỳ trước 20 hồ sơ, tiếp nhận mới 53 hồ sơ, đã giải quyết đúng hạn 57 hồ sơ; Lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam tồn kỳ trước 64 hồ sơ, tiếp nhận mới 17 hồ sơ, đã giải quyết đúng hạn 18 hồ sơ; Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã tiếp nhận mới 1 hồ sơ, đã giải quyết đúng hạn 1 hồ sơ; Lĩnh vực Đấu thầu tồn kỳ trước 2 hồ sơ,;

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận tuần 41 (08/10/2018-14/10/2018)

Thực hiện cơ chế Một cửa về giải quyết thủ tục hành chính cho các tổ chức, doanh nghiệp, trong tuần Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận đã tiếp nhận 79 và tồn của kỳ trước là 89 hồ sơ, đã giải quyết 69 hồ sơ, trong đó hồ sơ đã giải quyết 69 hồ sơ. Hồ sơ tiếp nhận được phân phối trong 2 lĩnh vực. Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp tồn kỳ trước 25 hồ sơ, tiếp nhận mới 62 hồ sơ, đã giải quyết đúng hạn 56 hồ sơ; Lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam tồn kỳ trước 64 hồ sơ, tiếp nhận mới 17 hồ sơ, đã giải quyết đúng hạn 13 hồ sơ;

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận tuần 43 (22/10/2018-28/10/2018)

Thực hiện cơ chế Một cửa về giải quyết thủ tục hành chính cho các tổ chức, doanh nghiệp, trong tuần Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận đã tiếp nhận 84 và tồn của kỳ trước là 92 hồ sơ, đã giải quyết 92 hồ sơ, trong đó hồ sơ đã giải quyết 92 hồ sơ. Hồ sơ tiếp nhận được phân phối trong 2 lĩnh vực. Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp tồn kỳ trước 22 hồ sơ, tiếp nhận mới 70 hồ sơ, đã giải quyết đúng hạn 70 hồ sơ; Lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam tồn kỳ trước 70 hồ sơ, tiếp nhận mới 14 hồ sơ, đã giải quyết đúng hạn 22 hồ sơ;

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận tuần 44 (29/10/2018-04/11/2018)

Thực hiện cơ chế Một cửa về giải quyết thủ tục hành chính cho các tổ chức, doanh nghiệp, trong tuần Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận đã tiếp nhận 71 và tồn của kỳ trước là 84 hồ sơ, đã giải quyết 79 hồ sơ, trong đó hồ sơ đã giải quyết 79 hồ sơ. Hồ sơ tiếp nhận được phân phối trong 2 lĩnh vực. Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp tồn kỳ trước 22 hồ sơ, tiếp nhận mới 61 hồ sơ, đã giải quyết đúng hạn 64 hồ sơ; Lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam tồn kỳ trước 62 hồ sơ, tiếp nhận mới 10 hồ sơ, đã giải quyết đúng hạn 15 hồ sơ;

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận tuần 45 (05/11/2018-11/11/2018)

Thực hiện cơ chế Một cửa về giải quyết thủ tục hành chính cho các tổ chức, doanh nghiệp, trong tuần Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận đã tiếp nhận 73 và tồn của kỳ trước là 76 hồ sơ, đã giải quyết 80 hồ sơ, trong đó hồ sơ đã giải quyết 80 hồ sơ. Hồ sơ tiếp nhận được phân phối trong 3 lĩnh vực. Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp tồn kỳ trước 19 hồ sơ, tiếp nhận mới 53 hồ sơ, đã giải quyết đúng hạn 61 hồ sơ; Lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam tồn kỳ trước 57 hồ sơ, tiếp nhận mới 18 hồ sơ, đã giải quyết đúng hạn 19 hồ sơ; Lĩnh vực Đấu thầu tiếp nhận mới 2 hồ sơ,;

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận tuần 46 (12/11/2018-18/11/2018)

Thực hiện cơ chế Một cửa về giải quyết thủ tục hành chính cho các tổ chức, doanh nghiệp, trong tuần Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận đã tiếp nhận 72 và tồn của kỳ trước là 69 hồ sơ, đã giải quyết 55 hồ sơ, trong đó hồ sơ đã giải quyết 55 hồ sơ. Hồ sơ tiếp nhận được phân phối trong 3 lĩnh vực. Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp tồn kỳ trước 11 hồ sơ, tiếp nhận mới 51 hồ sơ, đã giải quyết đúng hạn 42 hồ sơ; Lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam tồn kỳ trước 56 hồ sơ, tiếp nhận mới 21 hồ sơ, đã giải quyết đúng hạn 13 hồ sơ; Lĩnh vực Đấu thầu tồn kỳ trước 2 hồ sơ,;

<<  <  1  2  3  4  5  ...  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

0428488
 
 
 
 
 
 
 

Bản quyền thuộc Sở Kế hoạch & Đầu tư Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech