Thông tin chỉ đạo điều hành

Kế hoạch triển khai thực hiện Thông tư số 01 và Thông tư 02 của Bộ Nội vụ quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác

Với mục tiêu thực hiện các quy trình xử lý, ban hành, quản lý, bảo quản tài liệu, văn bản điện tử theo đúng các quy trình, tiêu chuẩn đã được Bộ Nội vụ quy định. Triển khai thực hiện thống nhất, đồng bộ trong việc gửi, nhận văn bản trong môi trường mạng trên địa bàn tỉnh, góp phần trong việc xây dựng chính quyền điện tử và thực hiện cải cách hành chính tại địa phương. Đảm bảo việc kết nối vào trục liên thông văn bản quốc gia theo Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước và Quyết định số 3143/QĐ-UBND ngày 14/11/2018 của UBND tỉnh về việc gửi nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trên địa bàn tỉnh; UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Thông tư số 01 và Thông tư 02 quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư và  lưu trữ điện tử. Theo đó UBND tỉnh giao Sở Nội vụ kiểm tra, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch nói trên tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh đồng thời báo cáo kết quả thực hiện theo yêu cầu. Đưa việc thực hiện Thông tư 01 và Thông tư 02 thành một tiêu chí đánh giá trong thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, địa phương để đẩy mạnh việc thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh. Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm phối hợp với các sở, ban ngành, địa phương theo dõi, đảm bảo việc thực hiện kết nối vào trục liên thông văn bản quốc gia được triển khai từ Văn phòng Chính phủ tới các bộ, ngành, địa phương để kết nối, liên thông gửi, nhận văn bản điện tử theo quy định của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018.

Kế hoạch triển khai triển khai thực hiện Chương trình quốc gia khống chế và tiến tới loại trừ bệnh Dại trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2019.

Triển khai thực hiện Quyết định số 193/QĐ-TTg ngày 13 tháng 02 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Chương trình quốc gia khống chế và tiến tới loại trừ bệnh Dại giai đoạn 2017 - 2021; Với mục tiêu nâng cao nhận thức của nhân dân và cộng đồng về bệnh Dại, các biện pháp phòng chống bệnh Dại trên động vật; phương thức lây truyền bệnh Dại trên động vật và lây truyền từ động vật sang người. Chủ động phòng, chống bệnh Dại ở động vật một cách hiệu quả, từng bước khống chế và tiến tới loại trừ dịch bệnh Dại trên địa bàn tỉnh; UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình quốc gia khống chế và tiến tới loại trừ bệnh Dại trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2019. Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, các sở, ngành liên quan và các địa phương tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch nói trên. Dự toán kinh phí trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y phối hợp với Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về bệnh Dại và các biện pháp phòng, chống dịch. Hướng dẫn nội dung về công tác phòng chống bệnh dại trên động vật cho cơ quan được giao nhiệm vụ quản lý chăn nuôi và thú y cấp huyện để tổ chức tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ về phòng chống bệnh Dại cho nhân viên thú y và nhân dân tại các địa phương. Phối hợp với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm các huyện, thị xã, thành phố theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình bệnh Dại trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của ngành y tế giai đoạn 2019 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

Triển khai thực hiện Quyết định 7562/QĐ-BYT ngày 4/12/2018 của Bộ Y tế về việc phê duyệt Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của ngành y tế giai đoạn 2019 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2050; Với mục tiêu nâng cao khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu của ngành y tế nhằm phòng ngừa, giảm thiểu các yếu tố nguy cơ của môi trường, biến đổi khí hậu ảnh hưởng tới sức khỏe con người góp phần bảo vệ và nâng cao sức khỏe người dân; UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của ngành y tế giai đoạn 2019 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, UBND tình giao Sở Y tế là đầu mối chủ trì xây dựng và triển khai Kế hoạch thích ứng với biến đổi khí hậu ngành y tế, chỉ đạo công tác ứng phó với biến đổi khí hậu của ngành. Đào tạo, nâng cao năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu trong ngành y tế. Đánh giá tính dễ bị tổn thương và khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu của ngành y tế. Đề xuất các giải pháp ứng phó để bảo vệ sức khỏe người dân trước tác động của biến đổi khí hậu. Tăng cường lồng ghép các hoạt động đảm bảo nước sạch, vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân ứng phó với biến đổi khí hậu trong Phong trào Vệ sinh yêu nước, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới và các chương trình, dự án có liên quan. Phát triển, thí điểm và nhân rộng các mô hình quản lý nước sạch, vệ sinh quản lý chất thải giảm phát thải khí nhà kính trong các cơ sở y tế. Hướng dẫn, hỗ trợ các đơn vị triển khai thực hiện công tác phòng chống bệnh truyền nhiễm và bệnh mới nổi, bệnh không lây nhiễm; giám sát dịch bệnh, giảm tỷ lệ mắc và tử vong do các bệnh truyền nhiễm; trong đó chú trọng tới các bệnh truyền nhiễm và bệnh mới nổi, bệnh không lây nhiễm liên quan đến các yếu tố khí hậu và biến đổi khí hậu

UBND tỉnh chỉ đạo xử lý hoạt động khai thác khoáng sản trái phép tại khu vực suối Đaguri, huyện Hàm Thuận Bắc.

Thời gian vừa qua, hành vi khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép tại khu vực dưới dòng suối Đaguri, huyện Hàm Thuận Bắc của các hộ dân đã được các ngành chức năng xử phạt vi phạm hành chính nhưng tình hình vi phạm vẫn tái diễn; để giải quyết dứt điểm tình trạng trên UBND tỉnh đã có văn bản giao UBND huyện Hàm Thuận Bắc chỉ đạo Công an huyện Hàm Thuận Bắc xem xét, củng cố hồ sơ, nếu đủ yếu tố và điều kiện thì chuyển sang xử lý hình sự các cá nhân vi phạm theo quy định để đảm bảo tính răn đe và nghiêm minh của pháp luật trong lĩnh vực này. Kết quả thực  hiện, yêu cầu UBND huyện Hàm Thuận Bắc báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 26 tháng 7 năm 2019.

Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 27 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, ngườ

Với mục tiêu tổ chức triển khai đầy đủ, nghiêm túc nội dung Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 150-KH/TU ngày 18/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) và người lao động, nhất là người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Phát huy đầy đủ vai trò của nhân dân trong việc góp ý, phê bình, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong CBCCVC. Không để tình trạng lộ lọt thông tin người tố cáo; xử lý nghiêm các hành vi trả thù, trù dập người tố cáo tham nhũng, tiêu cực; kịp thời biểu dương khen thưởng người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực Theo đó UBND tỉnh giao Giao Thanh tra tỉnh giúp UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện kế hoạch nói trên, đồng thời, giao Thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch xây dựng kế hoạch để tổ chức triển khai thực hiện ở cơ quan, đơn vị, địa phương mình đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả. Định kỳ hàng năm, các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố báo cáo kết quả thực hiện lồng ghép trong báo cáo công tác phòng chống tham nhũng của cơ quan, đơn vị cho UBND tỉnh (qua Thanh tra tỉnh).

Triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7” năm 2019

hực hiện Quyết định số 793/QĐ-TTg, ngày 10/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 30/7 hàng năm là “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người”; Kế hoạch số 186/KH-BCĐ, ngày 21/5/2019 của Ban Chỉ đạo 138/CP Chính phủ về triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7” năm 2019. UBND tỉnh vừa xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7” năm 2019. Việc ban hành Kế hoạch nhằm mục tiêu tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp đối với công tác phòng, chống mua bán người; tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong toàn xã hội về phòng, chống mua bán người; góp phần ngăn chặn, kiềm chế sự gia tăng tội phạm mua bán người trên địa bàn tỉnh. Chủ động tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7” nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, chủ động phòng ngừa và tích cực tham gia đấu tranh chống tội phạm mua bán người; thực hiện có hiệu quả công tác tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người” một cách thiết thực, hiệu quả, thu hút được sự quan tâm của cộng đồng, đảm bảo về nội dung và mục đích đề ra. Kế hoạch yêu cầu các Sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung trong Kế hoạch và báo cáo kết quả thực hiện các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7” năm 2019 về Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh (Công an tỉnh) trước ngày 02/8/2019 để tập hợp báo cáo trên theo quy định. Giao Công an tỉnh (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh) theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này. Đồng thời, đề xuất biểu dương, khen thưởng đối với những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống mua bán người và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về./. Hữu Tri

Khẩn trương khắc phục thiệt hại do mưa lũ tại huyện Hàm Thuận Bắc, Tánh Linh

Nhằm kịp thời khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra trên địa bàn hai huyện Hàm Thuận Bắc, Tánh Linh; đồng thời hỗ trợ cho người dân sớm ổn định cuộc sống. Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh và các sở, ngành, đoàn thể và địa phương liên quan kiểm tra, hỗ trợ bước đầu cho người dân để sớm ổn định cuộc sống, sản xuất; hướng dẫn nhân dân và thực hiện các biện pháp phòng trừ dịch bệnh phát sinh; đồng thời, thống kê cụ thể, đánh giá thiệt hại, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh hỗ trợ theo quy định. Sở Giao thông vận tải khẩn trương kiểm tra, sớm có giải pháp hỗ trợ địa phương khắc phục khẩn cấp sự cố sạt lở đường ĐT 714 (khu vực Cầu sông Rưng), xã Đông Giang, huyện Hàm Thuận Bắc, do các đoạn bị hư hỏng có nguy cơ tiếp tục sạt lở thêm, sẽ ảnh hưởng đến hoạt động đi lại và sản xuất của bà con vùng cao đồng bào dân tộc thiểu số. Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi tỉnh phối hợp với địa phương nhanh chóng khắc phục sự cố sạt lở đường giao thông, hệ thống kênh mương vào hồ Saloun. Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý, hiện nay khu vực Bình Thuận đang bước vào mùa mưa, do đó, yêu cầu UBND các huyện Hàm Thuận Bắc, Tánh Linh nói riêng và các địa phương khác nói chung chỉ đạo tổ chức trực ban nghiêm túc theo quy định, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, mưa, lũ, ngập lụt, hiện tượng thời tiết cực đoan trên địa bàn để giao ban tình hình thời tiết hàng ngày, chủ động các phương án ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”, không lơ là, chủ quan, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Đài Khí tượng thủy văn tỉnh theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình mưa, lũ, các hiện tượng thời tiết cực đoan trên địa bàn tỉnh, nhất là gió mạnh, sóng lớn, gây sạt lở tại khu vực miền biển để thông báo kịp thời cho chính quyền và mọi người dân biết để kịp thời chủ động phòng tránh, ứng phó. TT Dân

Hỗ trợ tìm kiếm thuyền viên mất tích của tỉnh Ninh Thuận trên vùng biển Tuy Phong

Nhằm hỗ trợ tìm kiếm thuyền viên tàu cá NT 90167 Ts của tỉnh Ninh Thuận mất tích trên vùng biển Tuy Phong, Chủ tịch UBND tỉnh có văn bản yêu cầu Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận, Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận và UBND huyện Tuy Phong thông báo và huy động các phương tiện của đơn vị, địa phương, tàu cá của ngư dân nhanh chóng ra hiện trường, tăng cường quan sát, phối hợp với các tàu hiện có của tỉnh Ninh Thuận hỗ trợ tìm kiếm các nạn nhân đang còn mất tích. Đồng thời, yêu cầu Đài Thông tin duyên hải Phan Thiết phát thông tin tìm kiếm cứu nạn trên biển theo quy định để các tàu thuyền đi ngang qua hoặc đang hoạt động gần khu vực tàu cá NT 90167 TS bị nạn biết, hỗ trợ tìm kiếm, cứu vớt nạn nhân nếu phát hiện. Trước đó, vào khoảng 16 giờ 00 phút ngày 02/7/2019, tàu cá NT 90167 TS, công suất 250 CV, hành nghề pha xúc, gồm 10 thuyền viên, do ông Trần Trúc Ba (sinh năm 1983, thường trú tại thôn Lạc Tân, xã Phước Diêm, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận), làm thuyền trưởng. Đến 19 giờ 00' cùng ngày, khi đang khai thác hải sản tại tọa độ: 11o13'06"N - 108o50'36"E, thuộc khu vực biển Hòn Cau, tỉnh Bình Thuận (cách phía Đông bờ biển Tuy Phong/Bình Thuận khoảng 05 hải lý) thì bị sóng đánh chìm. Hiện tại, có 05 thuyền viên được tàu cá KH 92754 TS cứu được và đưa vào bờ an toàn, còn 05 thuyền viên bị mất tích chưa tìm thấy. Tại hiện trường hiện đang có 05 tàu tham gia tìm kiếm (01 tàu KN 94109 và 04 tàu ngư dân). TT Dân

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về an toàn giao thông đường thủy nội địa trong hoạt động vận tải hành khách

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu các sở, ngành liên quan và UBND các địa phương: Tuy Phong, Bắc Bình, Phan Thiết, Hàm Thuận Nam, Hàm Tân, La Gi, Phú Quý tăng cường công tác quản lý, chấn chỉnh việc sử dụng tàu cá vận chuyển khách du lịch. Theo đó, yêu cầu Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp các đơn vị, địa phương ven biển tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên hệ thống truyền thanh các quy định về vận tải hành khách, đặc biệt là quy định về bảo đảm an toàn giao thông vận tải khách du lịch. Làm việc với chủ đầu tư Cảng vận tải Phan Thiết để tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát phương tiện ra, vào cảng, không để tình trạng tàu cá trà trộn tham gia vận chuyển khách du lịch. Đồng thời, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về an toàn giao thông đường thủy nội địa trong hoạt động vận tải hành khách, vận tải khách du lịch. Yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức cho các chủ tàu cá ký kết không vận chuyển hành khách, vận chuyển khách du lịch. Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các Sở, ngành, địa phương liên quan nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2020/UBND-KGVXNV ngày 07/6/2019. TT Dân

Mưa lớn kèm theo lốc xoáy gây thiệt hại về nhà cửa, công trình của nhân dân trên địa bàn huyện Tánh Linh

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai &TKCN huyện Tánh Linh, vào lúc 15 giờ đến 19 giờ 02/7/2019, mưa lớn kèm theo lốc xoáy xảy ra trên địa bàn huyện gây thiệt hại về nhà cửa, công trình của nhân dân trên địa bàn huyện. Cụ thể, lúc 15 giờ 00' đến 19 giờ ngày 02/7/2019, mưa lớn kết hợp lốc xoáy đã xảy ra trên địa bàn toàn huyện, trong đó mạnh nhất là ở các xã Đức Bình, Đức Thuận và Thị trấn Lạc Tánh. Lốc xoáy xảy ra cục bộ và bất ngờ, sập 01 căn nhà làm bị thương anh Huỳnh Ngọc Tuấn - Lạc Hóa 1, thị trấn Lạc Tánh đã chuyển đi bệnh viện Đức Linh. Lốc xoáy cũng đã gây tốc mái nhà và công trình phụ trên 90 nhà dân, trong đó tốc mái hoàn toàn trên 22 căn, sụp vách tường 03 căn. Làm tuyến đường nội thị 25/12 thị trấn Lạc Tánh và đường đi Đức Bình bị ngập nước khoảng 0,5-0,7m gây tắc đường khoảng 30 phút; khu vực thị trấn Lạc Tánh, Đức Thuận bị cắt điện trong vòng 02 giờ (17 giờ đến 19 giờ); ngã đỗ 04 trụ điện tại thị trấn Lạc Tánh, ngã đỗ nhiều cây xanh ven đường, trong khu dân cư (sơ bộ trên 50 cây), gãy đổ trên 100 cây cao su 3 năm tuổi tại thị trấn Lạc Tánh… Ngay sau khi cơn lốc tan, UBND huyện đã chỉ đạo lực lượng thông tuyến giao thông bị ngập, tắc; thay thế các trụ điện gãy; UBND các xã đã hỗ trợ di dời đồ đạc các hộ bị tốc mái đến nơi an toàn; huyện đã chỉ đạo các ngành chức năng, UBND các xã, thị trấn tiến hành kiểm tra, đánh giá cụ thể tình hình thiệt hại và đề xuất hỗ trợ theo quy định. TT Dân

<<  <  1  2  3  4  5  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

0444094
 
 
 
 
 
 
 

Bản quyền thuộc Sở Kế hoạch & Đầu tư Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech