Danh mục thủ tục hành chính cấp tỉnh

Thủ tục Hành chính

Danh mục thủ tục hành chính cấp tỉnh

21/12/2017 14:52:57

Bộ Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư theo Quyết định 3416/QĐ-UBND ngày 30/11/2017 của UBND tỉnh Bình Thuận

ST

T

TÊN TTHC

CƠ QUAN THỰC  HIỆN

Tải về

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP TỈNH

 

I. LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

 

Mục 1. Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp

 

1     

Đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân

Phòng ĐKKD - SKHĐT

tải về

 

2     

Đăng ký thành lập công ty TNHH một

thành viên

Phòng ĐKKD - SKHĐT

tải về

 

3     

Đăng ký thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên

Phòng ĐKKD - SKHĐT

tải về

 

4     

Đăng ký thành lập công ty cổ phần

Phòng ĐKKD - SKHĐT

tải về

 

5     

Đăng ký thành lập công ty hợp danh

Phòng ĐKKD - SKHĐT

tải về

 

6

Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

Phòng ĐKKD - SKHĐT

tải về

 

7

Đăng ký đổi tên doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

Phòng ĐKKD - SKHĐT

tải về

 

8

Đăng ký thay đổi thành viên hợp danh

Phòng ĐKKD - SKHĐT

tải về

 

9

Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần

Phòng ĐKKD - SKHĐT

tải về

 

10

Đăng ký thay đổi vốn điều lệ, thay đổi tỷ lệ vốn góp (đối với công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

Phòng ĐKKD - SKHĐT

tải về

 

11

Đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

Phòng ĐKKD - SKHĐT

tải về

 

12

Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đối với

trường hợp chủ sở hữu công ty chuyển nhượng toàn bộ vốn điều lệ cho một cá nhân hoặc một tổ chức

Phòng ĐKKD - Sở Kế

hoạch và Đầu tư

tải về

 

13

Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền về sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước

Phòng ĐKKD - SKHĐT

tải về

 

14

Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do thừa kế

Phòng ĐKKD - SKHĐT

tải về

 

15

Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do có nhiều hơn một cá nhân hoặc nhiều hơn một tổ chức được thừa kế phần vốn của chủ sở hữu, công ty đăng ký chuyển đổi sang loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

Phòng ĐKKD - SKHĐT

tải về

 

16

Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tặng cho toàn bộ phần vốn góp

Phòng ĐKKD - SKHĐT

tải về

 

17

Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do chuyển nhượng, tặng cho một phần vốn điều lệ cho tổ chức hoặc cá nhân khác hoặc công ty huy động thêm vốn góp từ cá nhân hoặc tổ chức khác

Phòng ĐKKD - SKHĐT

tải về

 

18

Đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân trong trường hợp bán, tặng cho doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp chết, mất tích

Phòng ĐKKD - SKHĐT

tải về

 

19

Đăng ký doanh nghiệp thay thế nội dung ĐKKD trong Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương khác

Phòng ĐKKD - SKHĐT

tải về

 

20

Thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

Phòng ĐKKD - SKHĐT

tải về

 

21

Thông báo thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân

Phòng ĐKKD - SKHĐT

tải về

 

22

Thông báo thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập công ty cổ phần.

Phòng ĐKKD - SKHĐT

tải về

 

23

Thông báo thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài trong công ty cổ phần chưa niêm yết

Phòng ĐKKD - SKHĐT

tải về

 

24

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế

Phòng ĐKKD - SKHĐT

tải về

 

25

Thông báo thay đổi thông tin người quản lý doanh nghiệp, thông tin người đại diện theo uỷ quyền (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

Phòng ĐKKD - SKHĐT

tải về

 

26

Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

Phòng ĐKKD - SKHĐT

Trung tâm hỗ trợ nghiệp vụ ĐKKD thuộc Cục Quản lý ĐKKD

tải về

 

27

Thông báo sử dụng, thay đổi, hủy mẫu con dấu (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

Phòng ĐKKD - SKHĐT

tải về

 

28

Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện trong nước (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

Phòng ĐKKD - SKHĐT

tải về

 

29

Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

Phòng ĐKKD - SKHĐT

tải về

 

30

Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện (đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương)

Phòng ĐKKD - SKHĐT

tải về

 

31

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện thay thế cho nội dung đăng ký hoạt động trong Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện do cơ quan đăng ký đầu tư cấp mà không thay đổi nội dung đăng ký hoạt động

Phòng ĐKKD - SKHĐT

tải về

 

32

Thông báo lập địa điểm doanh (đối với  doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

Phòng ĐKKD  - SKHĐT

tải về

 

33

Thông báo lập địa điểm kinh doanh (đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu  tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương)

Phòng ĐKKD - SKHĐT

tải về

 

34

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

Phòng ĐKKD - SKHĐT

tải về

 

35

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện (đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương)

Phòng ĐKKD - SKHĐT

tải về

 

36

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký địa điểm kinh doanh (đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương)

Phòng ĐKKD - SKHĐT

tải về

 

37

Thông báo chào bán cổ phần riêng lẻ của công ty cổ phần không phải là công ty cổ phần đại chúng

Phòng ĐKKD - SKHĐT

tải về

 

38

Thông báo cập nhật thông tin cổ đông là cá nhân nước ngoài, người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài (đối với công ty cổ phần)

Phòng ĐKKD - SKHĐT

tải về

 

39

Thông báo cho thuê doanh nghiệp tư nhân

Phòng ĐKKD - SKHĐT

tải về

 

40

Đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên từ việc chia doanh nghiệp

Phòng ĐKKD - SKHĐT

tải về

 

41

Đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên từ việc chia doanh nghiệp

Phòng ĐKKD - SKHĐT

tải về

 

42

Đăng ký thành lập công ty cổ phần từ việc chia doanh nghiệp

Phòng ĐKKD - SKHĐT

tải về

 

43

Đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên từ việc tách doanh nghiệp

Phòng ĐKKD - SKHĐT

tải về

 

44

Đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên từ việc tách doanh nghiệp

Phòng ĐKKD - SKHĐT

tải về

 

45

Đăng ký thành lập công ty cổ phần từ việc tách doanh nghiệp

Phòng ĐKKD - SKHĐT

tải về

 

46

Hợp nhất doanh nghiệp (đối với công ty TNHH, công ty cổ phần và công ty hợp danh)

Phòng ĐKKD - SKHĐT

tải về

 

47

Sáp nhập doanh nghiệp (đối với công ty TNHH, công ty cổ phần và công ty hợp danh)

Phòng ĐKKD - SKHĐT

tải về

 

48

Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần

Phòng ĐKKD - SKHĐT

tải về

 

49

Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Phòng ĐKKD - SKHĐT

tải về

 

50

Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

Phòng ĐKKD - SKHĐT

tải về

 

51

Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn

Phòng ĐKKD - SKHĐT

tải về

 

52

Thông báo tạm ngừng kinh doanh

Phòng ĐKKD - SKHĐT

tải về

 

53

Thông báo về việc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo

Phòng ĐKKD - SKHĐT

tải về

 

54

Giải thể doanh nghiệp

Phòng ĐKKD - SKHĐT

tải về

 

55

Giải thể doanh nghiệp trong trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc theo quyết định của Tòa án

Phòng ĐKKD - SKHĐT

tải về

 

56

Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

Phòng ĐKKD - SKHĐT

tải về

 

57

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Phòng ĐKKD - SKHĐT

tải về

 

58

Cấp đổi Giấy chứng nhận ĐKKD hoặc Giấy chứng nhận ĐKKD và đăng ký thuế sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nhưng không thay đổi nội dung ĐKKD và đăng ký thuế

Phòng ĐKKD - SKHĐT

tải về

 

59

Hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp

Phòng ĐKKD - SKHĐT

tải về

 

60

Cập nhật bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp

Phòng ĐKKD - SKHĐT

tải về

 

Mục 2. Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu

 

1     

Thành lập công ty TNHH một thành viên do UBND cấp tỉnh quyết định thành lập

UBND tỉnh

tải về

 

2

Hợp nhất, sáp nhập công ty TNHH một thành viên do UBND cấp tỉnh quyết định thành lập, hoặc được giao quản lý

UBND tỉnh

tải về

 

3

Chia, tách công ty TNHH một thành viên do UBND cấp tỉnh quyết định thành lập hoặc được giao quản lý

UBND tỉnh

tải về

 

4

Tạm ngừng kinh doanh công ty TNHH

một thành viên

-                      Người quyết định thành lập quyết định tạm ngừng

kinh doanh; 

-                      SKHĐTcấp tỉnh thực hiện thủ tục

tải về

 

5

Giải thể công ty TNHH một thành viên

UBND tỉnh

tải về

 

Mục 3. Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp xã hội

 

1     

Thông báo Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường

Sở Kế hoạch và

Đầu tư 

 tải về

 

2

Thông báo thay đổi nội dung Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường

Sở Kế hoạch và

Đầu tư

 tải về

 

3

Thông báo chấm dứt Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường

Sở Kế hoạch và

Đầu tư

 tải về

 

4

Thông báo tiếp nhận viện trợ, tài trợ

SKHĐThoặc cơ quan quản lý viện trợ, tài trợ thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 tải về

 

5

Thông báo thay đổi nội dung tiếp nhận viện trợ, tài trợ

SKHĐThoặc cơ quan quản lý viện trợ, tài trợ thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh

 tải về

 

6

Công khai hoạt động của doanh nghiệp xã hội

SKHĐThoặc cơ quan quản lý viện trợ, tài trợ thuộc Ủy ban nhân dân

cấp tỉnh

 tải về

 

7

Cung cấp thông tin, bản sao Báo cáo đánh giá tác động xã hội và Văn bản tiếp nhận

viện trợ, tài trợ

SKHĐThoặc cơ quan quản lý viện trợ, tài trợ thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh

 tải về

 

8

Chuyển cơ sở bảo trợ xã hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện thành doanh nghiệp xã hội

Sở Kế hoạch và

Đầu tư

 tải về

 

9

Nộp lại con dấu và Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu cho cơ quan công an nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu

Cơ quan công an nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu

 tải về

 

 

II. LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ

 

 

 

 

1     

Đăng ký liên hiệp hợp tác xã

Phòng ĐKKD - SKHĐT

tải về

 

2

Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã

Phòng ĐKKD - SKHĐT

tải về

 

3

Đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện của liên hiệp hợp tác xã

Phòng ĐKKD - SKHĐT

tải về

 

4

Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã chia

Phòng ĐKKD - SKHĐT

tải về

 

5

Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã tách

Phòng ĐKKD - SKHĐT

tải về

 

6

Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã hợp nhất

Phòng ĐKKD - SKHĐT

tải về

 

7

Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã sáp nhập

Phòng ĐKKD - SKHĐT

tải về

 

8

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã (khi bị mất)

Phòng ĐKKD - SKHĐT

tải về

 

9

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện liên hiệp hợp tác xã (khi bị mất)

Phòng ĐKKD - SKHĐT

tải về

 

10

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã (khi bị hư hỏng)

Phòng ĐKKD - SKHĐT

tải về

 

11

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện liên hiệp hợp tác xã (khi bị hư hỏng)

Phòng ĐKKD - SKHĐT

tải về

 

12

Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã (đối với trường hợp liên hiệp hợp tác xã giải thể tự nguyện)

Phòng ĐKKD - SKHĐT

tải về

 

13

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã

Phòng ĐKKD - SKHĐT

tải về

 

14

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký liên hiệp hợp tác xã

Phòng ĐKKD - SKHĐT

tải về

 

15

Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của liên hiệp hợp tác xã

Phòng ĐKKD - SKHĐT

tải về

 

16

Tạm ngừng hoạt động của liên hiệp hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã

Phòng ĐKKD - SKHĐT

tải về

 

17

Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã

Phòng ĐKKD - SKHĐT

tải về

 

18

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã (khi đổi từ giấy chứng nhận ĐKKD sang giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã)

Phòng ĐKKD - SKHĐT

tải về

 

19

Thay đổi cơ quan đăng ký liên hiệp hợp tác xã

Phòng ĐKKD - SKHĐT

tải về

 

III. LĨNH VỰC ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM

 

Mục 1. Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

1

Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)

Sở Kế hoạch  và Đầu tư

tải về

 

2

Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)

Sở Kế hoạch  và Đầu tư

tải về

 

3

Quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)

Sở Kế hoạch  và Đầu tư

tải về

 

4

Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, UBND cấp tỉnh (đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)

Sở Kế hoạch  và Đầu tư

tải về

 

5

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư

Sở Kế hoạch  và Đầu tư

tải về

 

6

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư

Sở Kế hoạch  và Đầu tư

tải về

 

7

Điều chỉnh tên dự án đầu tư, tên và địa chỉ nhà đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Sở Kế hoạch  và Đầu tư

tải về

 

8

Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với trường hợp không điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư) 

Sở Kế hoạch  và Đầu tư

tải về

 

9

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Sở Kế hoạch  và Đầu tư

tải về

 

10

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của

Thủ tướng Chính phủ

Sở Kế hoạch  và Đầu tư

tải về

 

11

Chuyển nhượng dự án đầu tư

Sở Kế hoạch  và Đầu tư

tải về

 

12

Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế

Sở Kế hoạch  và Đầu tư

tải về

 

13

Điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài

Sở Kế hoạch  và Đầu tư

tải về

 

14

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Sở Kế hoạch  và Đầu tư

tải về

 

15

Hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Sở Kế hoạch và

Đầu tư

tải về

 

16

Nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Sở Kế hoạch  và Đầu tư

tải về

 

17

Giãn tiến độ đầu tư

Sở Kế hoạch  và Đầu tư

tải về

 

18

Tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư

Sở Kế hoạch  và Đầu tư

tải về

 

19

Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

Sở Kế hoạch  và Đầu tư

tải về

 

20

Thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC

SKHĐT

tải về

 

21

Chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC

Sở Kế hoạch và

Đầu tư

tải về

 

22

Đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương

Sở Kế hoạch và

Đầu tư

tải về

 

23

Cung cấp thông tin về dự án đầu tư

Sở Kế hoạch và

Đầu tư

tải về

 

24

Bảo đảm đầu tư trong trường hợp không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư

Sở Kế hoạch và

Đầu tư

tải về

 

25

Góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế của nhà đầu tư nước ngoài

Sở Kế hoạch và

Đầu tư (Phòng đăng ký kinh, Phòng Hợp tác đầu tư)

tải về

 

Mục 2. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh

 

1     

Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)

Ban Quản lý các khu công nghiệp

tải về

 

2     

Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)

Ban Quản lý các khu công nghiệp

tải về

 

3     

Quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)

Ban Quản lý các khu công nghiệp

tải về

 

4     

Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, UBND cấp tỉnh (đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) 

Ban Quản lý các khu công nghiệp

tải về

 

5     

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư

Ban Quản lý các khu công nghiệp

tải về

 

6     

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư

Ban Quản lý các khu công nghiệp

tải về

 

7     

Điều chỉnh tên dự án đầu tư, tên và địa chỉ nhà đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Ban Quản lý các khu công nghiệp

tải về

 

8     

Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với trường hợp không điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư) 

Ban Quản lý các khu công nghiệp

tải về

 

9     

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Ban Quản lý các khu công nghiệp

tải về

 

10  

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của

Thủ tướng Chính phủ

Ban Quản lý các khu  khu công nghiệp

tải về

 

11  

Chuyển nhượng dự án đầu tư

Ban Quản lý các khu công nghiệp

tải về

 

12  

Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế

Ban Quản lý các khu công nghiệp

tải về

 

13  

Điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài

Ban Quản lý các khu công nghiệp

tải về

 

14  

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Ban Quản lý các khu công nghiệp

tải về

 

15  

Hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Ban Quản lý các khu công nghiệp

tải về

 

16  

Nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Ban Quản lý các khu công nghiệp

tải về

 

17  

Giãn tiến độ đầu tư

Ban Quản lý các khu công nghiệp

tải về

 

18  

Tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư

Ban Quản lý các khu công nghiệp

tải về

 

19  

Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

Ban Quản lý các khu công nghiệp

tải về

 

20  

Thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC

Ban Quản lý các khu công nghiệp

tải về

 

21  

Chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng

BCC

Ban Quản lý các khu công nghiệp

tải về

 

22  

Đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương

Ban Quản lý các khu công nghiệp

tải về

 

23  

Cung cấp thông tin về dự án đầu tư

Ban Quản lý các khu công nghiệp

tải về

 

24  

Bảo đảm đầu tư trong trường hợp không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư

Ban Quản lý các khu công nghiệp

tải về

 

25  

Quyết định chủ trương đầu tư của Ban quản lý

Ban Quản lý các khu công nghiệp

tải về

 

26  

Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ban quản lý

Ban Quản lý các khu công nghiệp

tải về

 

Mục 3. Cơ quan khác

 

1     

Áp dụng ưu đãi đầu tư

Cục thuế tỉnh, Sở tài chính, Chi cục Hải quan Bình Thuận, Sở Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng ưu đãi về đất đai và ưu đãi khác theo quy định của pháp luật cấp tỉnh

tải về

 

2     

Cung cấp thông tin về dự án đầu tư

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sơ Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan quản lý nhà nước khác

tải về

 

3     

Đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận ĐKKD) hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương

Phòng ĐKKD - Sở Kế hoạch và Đầu tư

tải về

 

4     

Thay đổi nội dung ĐKKD tại Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận ĐKKD)

Phòng ĐKKD - SKHĐT

Tải về

 

5     

Thành lập tổ chức kinh tế của nhà đầu tư nước ngoài

Phòng ĐKKD - SKHĐTvà cơ quan khác có thẩm quyền đăng ký thành lập tổ

chức kinh tế

 Tải về

 

IV. LĨNH VỰC ĐẤU THẦU

 

Mục 1. Lựa chọn nhà đầu tư

 

1

Giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư

-     Bên mời thầu (cơ quan thuộc UBND cấp tỉnh được giao nhiệm vụ làm bên mời thầu),

-     Người có thẩm quyền (Chủ tịch UBND tỉnh)

tải về

 

2

Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà đầu tư

- Bên mời thầu (cơ quan thuộc UBND cấp tỉnh được giao nhiệm vụ làm bên

mời thầu), - Người có thẩm quyền (Chủ tịch

UBND tỉnh) - Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị do người đứng đầu cơ quan quản lý nhà nước về đấu thầu ở tỉnh thành lập

tải về

 

Mục 2. Đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP)

 

1

Thẩm định và phê duyệt đề xuất dự án của Nhà đầu tư 

Ủy ban nhân dân tỉnh

tải về

 

2

Thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án nhóm A, B, quan trọng quốc gia của nhà đầu tư

Ủy ban nhân dân tỉnh

tải về

 

3

Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Ủy ban nhân dân tỉnh

tải về

 

4

Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu

Ủy ban nhân dân tỉnh

tải về

 

5

Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Ủy ban nhân dân tỉnh

tải về

 

Mục 3. Đấu thầu, lựa chọn nhà thầu

 

1

Giải quyết kiến nghị về các vấn đề liên quan trong quá trình lựa chọn nhà thầu

- Bên mời thầu (cơ quan thuộc sở được giao nhiệm vụ làm bên mời thầu) trong trường hợp mua sắm

thường xuyên, - Chủ đầu tư (sở, cơ quan thuộc tỉnh được giao nhiệm

vụ làm chủ đầu tư) - Người có thẩm quyền (Chủ tịch

UBND tỉnh)

tải về

 

2

Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu

- Bên mời thầu (cơ quan thuộc sở được giao nhiệm vụ làm bên mời thầu) trong trường hợp mua sắm

thường xuyên, - Chủ đầu tư (sở, cơ quan thuộc tỉnh được giao nhiệm

vụ làm chủ đầu tư) - Người có thẩm quyền (Chủ tịch UBND tỉnh), - Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị do Giám đốc Sở KHĐT thành lập 

tải về

 

V. VỐN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CHÍNH THỨC (ODA) VÀ VỐN VAY ƯU ĐÃI CỦA CÁC NHÀ TÀI TRỢ NƯỚC NGOÀI VÀ VIỆN TRỢ PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI

 

Mục 1. Nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài

 

   1     

Tiếp nhận dự án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài (PCPNN)

Sở Kế hoạch và

Đầu tư; 

Đơn vị đầu mối khác trong quản lý và sử dụng các khoản viện trợ

PCPNN

tải về

 

2

Tiếp nhận dự án đầu tư sử dụng nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài (PCPNN)

Sở Kế hoạch và

Đầu tư; 

Đơn vị đầu mối khác trong quản lý và sử dụng các khoản viện trợ PCPNN.

tải về

 

3

Tiếp nhận chương trình sử dụng nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài (PCPNN)

Sở Kế hoạch và

Đầu tư; 

Đơn vị đầu mối khác trong quản lý và sử dụng các khoản viện trợ

PCPNN

tải về

 

4

Tiếp nhận nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài (PCPNN) dưới hình thức phi dự án

Sở Kế hoạch và

Đầu tư; 

Đơn vị đầu mối khác trong quản lý và sử dụng các khoản viện trợ PCPNN

tải về

 

Mục 2. Vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài

 

1

Đề xuất và lựa chọn Đề xuất chương trình, dự án sử dụng vốn ODA không hoàn lại thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ

Cơ quan chủ quản

 Tải về

 

2

Quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn ODA viện trợ không hoàn lại thuộc thẩm quyền của người đứng đầu cơ quan chủ quản

Cơ quan chủ quản

 Tải về

 

3

Quyết định chủ trương đầu tư dự án hỗ trợ kỹ thuật, phi dự án sử dụng vốn ODA viện trợ không hoàn lại thuộc thẩm quyền của người đứng đầu cơ quan chủ quản

Cơ quan chủ quản

 Tải về

 

4

Lập, thẩm định, quyết định đầu tư chương trình, dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của người đứng đầu cơ quan chủ quản

Cơ quan chủ quản

 Tải về

 

5

Lập, thẩm định, quyết định đầu tư dự án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi

Cơ quan chủ quản

 Tải về

 

6

Lập, thẩm định, quyết định đầu tư phi dự án

Cơ quan chủ quản

 Tải về

 

7

Lập, phê duyệt kế hoạch tổng thể thực hiện chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi, vốn đối ứng

Cơ quan chủ quản

 Tải về

 

8

Lập, phê duyệt kế hoạch thực hiện chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi, vốn đối ứng hàng năm

Cơ quan chủ quản

 Tải về

 

9

Xác nhận chuyên gia

Cơ quan chủ quản

tải về

 

VI. LĨNH VỰC ĐẦU TƯ VÀO NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN

 

1     

Cấp quyết định hỗ trợ đầu tư cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày

19/12/2013 của Chính phủ

SKHĐTtiếp nhận, giải quyết hồ sơ.

tải về

 

2

Nghiệm thu hoàn thành các hạng mục đầu tư, gói thầu của đối với dự án được hỗ trợ đầu tư theo Nghị định số 210/2013/NĐCP ngày 19/12/2013 của Chính phủ

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Sở Khoa học và Công nghệ đối với đề tài, hạng mục, dự án về khoa học công nghệ

tải về

 

3

Nghiệm thu dự án hoàn thành đối với dự án được hỗ trợ đầu tư theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Sở Khoa học và Công nghệ đối với đề tài, hạng mục, dự án về khoa học công nghệ

tải về

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP HUYỆN

 

I. LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘ KINH DOANH

 

1

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

Phòng Tài chính - Kế hoạch - UBND huyện

tải về

 

2

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

Phòng Tài chính - Kế hoạch - UBND huyện

tải về

 

3

Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh

Phòng Tài chính - Kế hoạch - UBND huyện

tải về

 

4

Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

Phòng Tài chính - Kế

hoạch - UBND huyện

tải về

 

5

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

Phòng Tài chính - Kế hoạch - UBND huyện

tải về

 

II. LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỢP TÁC XÃ

 

1

Đăng ký hợp tác xã

Phòng Tài chính - Kế hoạch - UBND huyện

tải về

 

2

Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

Phòng Tài chính - Kế hoạch - UBND huyện

tải về

 

3

Đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện của hợp tác xã

Phòng Tài chính - Kế hoạch - UBND huyện

tải về

 

4

Đăng ký khi hợp tác xã chia

Phòng Tài chính - Kế hoạch - UBND huyện

tải về

 

5

Đăng ký khi hợp tác xã tách

Phòng Tài chính - Kế hoạch - UBND huyện

tải về

 

6

Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất

Phòng Tài chính - Kế hoạch - UBND huyện

tải về

 

7

Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập

Phòng Tài chính - Kế hoạch - UBND huyện

tải về

 

8

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị mất)

Phòng Tài chính - Kế hoạch - UBND huyện

tải về

 

9

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị mất)

Phòng Tài chính - Kế hoạch - UBND huyện

tải về

 

10

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị hư hỏng)

Phòng Tài chính - Kế hoạch - UBND huyện

tải về

 

11

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị hư hỏng)

Phòng Tài chính - Kế hoạch - UBND huyện

tải về

 

12

Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (đối với trường hợp hợp tác xã giải thể tự nguyện)

Phòng Tài chính - Kế hoạch - UBND huyện

tải về

 

13

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

Phòng Tài chính - Kế hoạch - UBND huyện

tải về

 

14

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã

Phòng Tài chính - Kế hoạch - UBND huyện

tải về

 

15

Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã

Phòng Tài chính - Kế hoạch - UBND huyện

tải về

 

16

Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

Phòng Tài chính - Kế hoạch - UBND huyện

tải về

 

17

Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

Phòng Tài chính - Kế hoạch - UBND huyện

tải về

 

18

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi đổi từ giấy chứng nhận ĐKKD sang giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã)

Phòng Tài chính - Kế hoạch - UBND huyện

tải về

 

19

Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã

Phòng Tài chính - Kế hoạch - UBND huyện

tải về

 

III. LĨNH VỰC ĐẤU THẦU

 

Mục 1. Lựa chọn nhà đầu tư

 

1

Giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư

- Bên mời thầu (cơ quan thuộc UBND huyện được giao nhiệm vụ làm bên mời thầu),

- Người có thẩm quyền (Chủ tịch UBND huyện)

tải về

 

2

Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà đầu tư

-   Bên mời thầu (cơ quan thuộc UBND huyện được giao nhiệm vụ làm bên mời thầu),

-   Người có thẩm quyền (Chủ tịch UBND huyện)

-   Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị cấp trung ương do Chủ tịch UBND huyện thành lập.

tải về

 

Mục 2. Đấu thầu, lựa chọn nhà thầu

 

1

Giải quyết kiến nghị về các vấn đề liên quan trong quá trình lựa chọn nhà thầu

-        Bên mời thầu (cơ quan thuộc ủy ban nhân dân huyện được giao nhiệm vụ làm bên mời

thầu),

-        Chủ đầu tư (ủy ban nhân dân huyện, cơ quan thuộc huyện được giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư)

-        Người có thẩm quyền (Chủ     tịch UBND huyện)

tải về

 

2

Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu

-       Bên mời thầu (cơ quan thuộc ủy ban nhân dân huyện được giao nhiệm vụ làm bên mời

thầu),

tải về

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP XÃ

 

I. LĨNH VỰC ĐẤU THẦU

 

Mục 1. Đấu thầu, lựa chọn nhà thầu

 

1

Giải quyết kiến nghị về các vấn đề liên quan trong quá trình lựa chọn nhà thầu

-     Bên mời thầu (cơ quan thuộc ủy ban nhân dân xã được giao nhiệm vụ làm bên mời thầu), - Chủ đầu tư (ủy ban nhân dân xã, cơ quan thuộc huyện được giao nhiệm vụ làm chủ đầu

tư).

-     Người có thẩm quyền

(Chủ tịch UBND xã) 

tải về

 

2

Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu

-     Bên mời thầu (cơ quan thuộc ủy ban nhân dân xã được giao nhiệm vụ làm bên mời thầu), - Chủ đầu tư (ủy ban nhân dân xã, cơ quan thuộc xã được giao nhiệm vụ làm chủ đầu

tư)

-     Người có thẩm quyền (Chủ tịch UBND xã),

-     Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị do người đứng đầu cơ quan quản lý nhà nước về đấu thầu ở xã thành lập.

tải về

 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

0413284
 
 
 
 
 
 
 

Bản quyền thuộc Sở Kế hoạch & Đầu tư Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech