Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2021 - 2022
Lượt xem: 368
-    Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân hàng năm giai đoạn 2021-2022 ước đạt 5,26%.  
-    Về cơ cấu GRDP phân theo ngành kinh tế: Ước đến cuối năm 2022, ngành công nghiệp - xây dựng chiếm 32,95% (năm 2020 chiếm 32,94%); ngành dịch vụ chiếm 32,29% (năm 2020 chiếm 31,96%); ngành nông, lâm, thuỷ sản chiếm 28,39% (năm 2020 chiếm 28,6%); thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 6,37% (năm 2020 chiếm 6,5%).  
-    Về cơ cấu GRDP phân theo loại hình kinh tế: Ước đến cuối năm 2022, khu vực kinh tế nhà nước chiếm 21,2% (năm 2020 chiếm 21,58%), khu vực kinh tế ngoài nhà nước chiếm 69,93% (năm 2020 chiếm 69,38%), khu vực có vốn đầu tư nước ngoài chiếm 2,5% (năm 2020 chiếm 2,54%), thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 6,37% (năm 2020 chiếm 6,5%).  
-    Tổng số lao động đang làm việc trong nền kinh tế ước đến cuối năm 2022 là 670.925 người, trong đó: Lao động nông nghiệp chiếm 39,02% (năm 2020 chiếm 40,87%), lao động công nghiệp - xây dựng chiếm 27,26% (năm
2020 chiếm 25,61%), lao động dịch vụ chiếm 33,72% (năm 2020 chiếm 33,52%).   

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang