Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025
Lượt xem: 20
Vừa qua, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch số 411/KH-UBND ngày 31/01/2024 về Triển khai thực hiện nhiệm vụ đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2024.
Mục đích Huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị các cấp, các ngành, phát huy quyết tâm chính trị, trách nhiệm gương mẫu, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của người đứng đầu các đơn vị, địa phương, tổ chức chính trị - xã hội; sự tham gia tích cực của các tổ chức, doanh nghiệp và người dân để tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án 06 trên địa bàn tỉnh; Xác định chỉ tiêu, nhiệm vụ, lộ trình thực hiện, gắn với phân công trách nhiệm cụ thể, rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả; tổ chức thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, gắn với cơ chế kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ, đôn đốc hiệu quả tiến độ thực hiện nhiệm vụ được giao; Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ thường xuyên và năm 2024, tạo tiền đề thúc đẩy hoàn thành triển khai thực hiện Đề án 06 giai đoạn 2022 - 2025 và duy trì thực hiện hiệu quả trong những năm tiếp theo.

Download 411cvub.signed.signed.pdf
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang