Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Kết quả giải ngân vốn ngân sách trung ương năm 2023
Lượt xem: 34
Theo kế hoạch vốn Trung ương giao năm 2023 (Quyết định số 1506/QĐTTg ngày 02/12/2022) là 364.513 triệu đồng, trong đó vốn đầu tư phát triển là 207.330 triệu đồng, vốn sự nghiệp là 157.183 triệu đồng; UBND tỉnh đã trình trình HĐND tỉnh phân bổ, giao đầy đủ kế hoạch vốn năm 2023 ngân sách trung ương hỗ trợ cho các sở, ngành, địa phương thực hiện là theo quy định.
Riêng kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2023 thực hiện dự án Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn tại tỉnh Bình Thuận là 53.453 triệu đồng được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 1221/QĐTTg ngày 22/10/2023, đến nay chưa phê duyệt dự án nên chưa đủ điều kiện trình phân khai kế hoạch vốn trên.
Kết quả giải ngân kế hoạch vốn năm 2023 đến 10/4/2024 là 236.556 triệu đồng, đạt 64,90% kế hoạch vốn (trong đó, vốn đầu tư phát triển đạt 74,14%; vốn sự nghiệp đạt 52,70%) trong đó:
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giải ngân được 131.640 triệu đồng, đạt 78,07% kế hoạch (vốn đầu tư phát triển đạt 80,84%; vốn sự nghiệp đạt 65,83%).
Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giải ngân được 13.813 triệu đồng, đạt 25,71% kế hoạch (vốn đầu tư phát triển đạt 3,38%; vốn sự nghiệp đạt 26,59%).
Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giải ngân được 91.102 triệu đồng, đạt 64,09% kế hoạch (vốn đầu tư phát triển đạt 62,69%; vốn sự nghiệp đạt 65,36%).
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang