Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Kết quả phân bổ kế hoạch vốn ngân sách trung ương năm 2024
Lượt xem: 78
Ở cấp tỉnh: Theo kế hoạch vốn ngân sách Trung ương giao năm 2024 (Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 10/12/2023) là 408.586 triệu đồng, trong đó vốn đầu tư phát triển là 262.267 triệu đồng, vốn sự nghiệp là 146.319 triệu đồng; đến nay các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Lao động Thương binh và Xã hội và Ban Dân tộc đã tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh phân bổ, giao kế hoạch vốn năm 2024 ngân sách trung ương hỗ trợ cho các sở, ngành, địa phương thực hiện là 350.798 triệu đồng (trong đó vốn đầu tư phát triển là 204.479 triệu đồng, vốn sự nghiệp là 146.319 triệu đồng).
Đến nay, còn lại 57.788 triệu đồng vốn đầu tư phát triển chưa phân bổ chi tiết (Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững là 2.026 triệu đồng và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là 42.762 triệu đồng cho dự án Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn tại tỉnh Bình Thuận chưa phê duyệt và 13.000 triệu đồng để thực hiện các chương trình, chuyên đề, các nhiệm vụ đột xuất phát sinh) để các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện.
Đối với kế hoạch vốn 2.026 triệu đồng chưa phân bổ của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, đề nghị Sở Lao động, Thương binh và Xã hội báo cáo UBND tỉnh xem xét.
Đối với dự án Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn tại tỉnh Bình Thuận, hiện nay, Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp đã trình Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét trình UBND tỉnh phê duyệt dự án trong tháng 4/2024. Sau khi UBND tỉnh phê duyệt dự án, đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Sở Tài chính và Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh phân bổ kế hoạch vốn năm 2023 là 53.453 triệu đồng và vốn năm 2024 là 42.762 triệu đồng của dự án này theo đúng quy định Luật Ngân sách, Luật Đầu tư công.
Đối với kế hoạch vốn 13.000 triệu đồng để thực hiện các chương trình, chuyên đề, các nhiệm vụ đột xuất phát sinh đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển khẩn trương tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh phân bổ cho các sở, ngành, địa phương để triển khai thực hiện.
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang