Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 440
  • Trong tuần: 9 738
  • Tháng hiện tại: 34 307
  • Tổng lượt truy cập: 1082598
Đăng nhập
Kết quả tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch tỉnh
Lượt xem: 165
Ngày 05/3/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị để chỉ đạo, quán triệt, giao nhiệm vụ cho các sở, ngành, địa phương tham gia, phối hợp chặt chẽ với đơn vị tư vấn và các cơ quan có liên quan để tổ chức xây dựng báo cáo quy hoạch tỉnh có chất lượng cao nhất và khả thi trong triển khai thực hiện. Ngay sau hội nghị, ngày 08/3/2021, đơn vị tư vấn cùng với Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức làm việc trực tiếp với các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố để thu thập thông tin, đề xuất ý tưởng, trao đổi một số nội dung liên quan từng ngành, lĩnh vực, địa phương và khảo sát thực tế để phục vụ công tác lập quy hoạch tỉnh. 
Ngày 14/4/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội thảo khoa học về tư duy, mô hình phát triển tỉnh Bình Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 để lấy ý tưởng phát triển của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý đối với Quy hoạch tỉnh Bình Thuận trong giai đoạn tới, từ đó làm căn cứ để bổ sung, hoàn thiện một bước dự thảo khung Quy hoạch tỉnh Bình Thuận. Ngày 15/4/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Thường trực Tỉnh ủy về kết quả nghiên cứu bước đầu về mục tiêu, quan điểm phát triển, khung định hướng Quy hoạch tỉnh Bình Thuận. Ngày 18/6/2021, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy về mục tiêu, quan điểm phát triển, khung định hướng Quy hoạch tỉnh Bình Thuận. Ngày 13/7/2021, báo cáo Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho ý kiến thông qua về mục tiêu, quan điểm phát triển, khung định hướng Quy hoạch tỉnh Bình Thuận.  
Từ tháng 8/2021 đến tháng 3/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư và đơn vị tư vấn tiến hành khảo sát, thu thập thông tin, trên cơ sở đó, nghiên cứu, tổng hợp, xây dựng và hoàn thành dự thảo báo cáo Quy hoạch tỉnh Bình Thuận, gửi lấy ý kiến góp ý của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, các chuyên gia, các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và phối hợp Liên Hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổ chức phản biện và lấy ý kiến phản biện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh theo quy định. 
Ngày 01/4/2022, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIV) lần thứ 20 họp cho ý kiến về Quy hoạch tỉnh Bình Thuận (lần 1).  
Thực hiện khoản 2 Điều 32 Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Công văn số 1037/UBND-TH ngày 12/4/2022 xin ý kiến tham gia dự thảo Quy hoạch tỉnh Bình Thuận gửi Bộ Quốc phòng và Bộ Công an và Công văn số 1631/UBND-TH ngày 30/5/2022 lấy ý kiến đối với báo cáo Quy hoạch tỉnh Bình Thuận gửi cho 21 bộ, cơ quan ngang bộ, 10 tỉnh, thành phố trong vùng duyên hải Nam Trung bộ và lân cận; Công văn số 1776/UBND-TH ngày 08/6/2022 xin ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường đối với báo cáo đánh giá môi trường chiến lược Quy hoạch tỉnh Bình Thuận.  
Đồng thời, Ủy ban nhân dân tỉnh có Công văn số 3118/UBND-TH ngày 19/9/2022 yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương, mặt trận, đoàn thể, các doanh nghiệp, tổ chức liên quan tiếp tục nghiên cứu tham gia ý kiến đối với dự thảo Quy hoạch tỉnh Bình Thuận; giao UBND các huyện, thị xã, thành phố thông báo và tổ chức việc lấy ý kiến cộng đồng, dân cư, cơ quan tổ chức và cá nhân có quyền và lợi ích liên quan đến quy hoạch trên địa bàn phụ trách theo hình thức phù hợp; giao Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và các cơ quan thông tấn, báo chí trong tỉnh tổ chức tuyên truyền, thông tin đến các doanh nghiệp và người dân, tổ chức, cá nhân về việc lấy ý kiến Quy hoạch tỉnh Bình Thuận. Sở Kế hoạch và Đầu tư cũng đã đăng tải hồ sơ Quy hoạch tỉnh Bình Thuận trên trang thông tin điện tử để lấy ý kiến cộng đồng dân cư, cơ quan, tổ chức có liên quan đến Quy hoạch tỉnh Bình Thuận.     
Ngày 16/9/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIV) họp cho ý kiến về Quy hoạch tỉnh Bình Thuận (lần 2). Ngày 27/9/2022, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Thuận họp cho ý kiến về công tác lập Quy hoạch tỉnh Bình Thuận. UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với đơn vị tư vấn nghiên cứu, nghiêm túc tiếp thu chỉnh sửa, bổ sung quy hoạch theo yêu cầu của các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trong vùng và lân cận, ý kiến tham gia của các đơn vị liên quan.  
Căn cứ Điều 31 Luật Quy hoạch, Điều 11 Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 
07/5/2019 của Chính phủ, Sở Kế hoạch và Đầu tư có Công văn số 5258/TTrKHĐT ngày 30/12/2022 trình Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh thẩm định Quy hoạch tỉnh Bình Thuận và báo cáo đánh giá môi trường chiến lược Quy hoạch tỉnh Bình Thuận. Ngày 05/5/2023, Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh tổ chức Hội nghị thẩm định, cho ý kiến và biểu quyết vào phiếu đánh giá đối với Quy hoạch tỉnh Bình Thuận và báo cáo kết quả đánh giá môi trường chiến lược Quy hoạch tỉnh Bình Thuận với kết quả 100% đồng ý thông qua quy hoạch với điều kiện có chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện. 
Ngày 15/5/2023, Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh ban hành Báo cáo số 3627/BC-HĐTĐ về thẩm định Quy hoạch tỉnh Bình Thuận. Báo cáo thẩm định đã tổng hợp ý kiến bằng văn bản cũng như phát biểu trực tiếp tại phiên họp thẩm định của các chuyên gia là Ủy viên phản biện và ý kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh là đại diện các bộ, cơ quan ngang bộ của Chính phủ. Trên cơ sở đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với đơn vị tư vấn chia các nội dung theo các nhóm ngành, lĩnh vực, xác định trách nhiệm các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố  để phối hợp, hỗ trợ cung cấp thông tin cho đơn vị tư vấn sớm hoàn thành tiếp thu, giải trình theo yêu cầu. 
Ngày 01/6/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì phiên họp cùng các sở ngành, địa phương nghe đơn vị tư vấn báo cáo về kết quả tiếp thu, chỉnh sửa Quy hoạch tỉnh Bình Thuận và ban hành Thông báo số 161/TB-UBND ngày 05/6/2023 yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư, đơn vị tư vấn và các sở, ngành, địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ hoàn thành dự thảo đảm bảo chất lượng cao nhất.  
Ngày 08/8/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã họp và ban hành Kết luận số 905-KL/TU ngày 10/8/2023 chỉ đạo điều chỉnh, bổ sung, hoàn chỉnh dự thảo báo cáo tổng hợp Quy hoạch tỉnh Bình Thuận, tổng hợp hồ sơ, tài liệu theo đúng quy định trình Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh và Hội đồng nhân dân tỉnh cho ý kiến, trước khi trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.   
Sau khi hoàn chỉnh hồ sơ Quy hoạch tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Báo cáo số 3454/BC-SKHĐT ngày 17/8/2023 gửi Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh. Ngày 21/8/2023, Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh đã có Công văn số 6811/CVHĐTĐ về việc rà soát hồ sơ Quy hoạch tỉnh Bình Thuận gửi thành viên Hội đồng thẩm định và các ủy viên phản biện quy hoạch tỉnh về việc đề nghị rà soát hồ sơ Quy hoạch tỉnh Bình Thuận. Thời gian có ý kiến trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày ban hành văn bản. Dự kiến trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh trong tháng 10/2023. 
 
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang