Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 296
  • Trong tuần: 9 594
  • Tháng hiện tại: 34 163
  • Tổng lượt truy cập: 1082454
Đăng nhập
Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận tham mưu xây dựng và điều hành kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2023
Lượt xem: 129
Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận vừa có báo cáo về công tác tham mưu xây dựng và điều hành kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2023.

Sở Kế hoạch và Đầu tư cũng đã tham mưu UBND tỉnh Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH, dự toán NSNN và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh năm 2023. Chương trình hành động này bao gồm 10 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có các nhiệm vụ:

Phát triển kinh tế biển, du lịch
Phát triển kết cấu hạ tầng
Đẩy mạnh thu hút đầu tư
Cải thiện môi trường kinh doanh
Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Bên cạnh đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư cũng đã tham mưu UBND tỉnh triển khai Nghị quyết số 26NQ/TW ngày 03/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; triển khai Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày ngày 17/11/2022 của Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Ngoài ra, Sở Kế hoạch và Đầu tư cũng đã tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư về báo cáo đánh giá giữa kỳ kết quả thực hiện phương hướng, nhiệm vụ phát triển KTXH giai đoạn 2021-2025; báo cáo tình hình, kết quả hai năm rưỡi thực hiện Nghị quyết, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh.

Tiếp theo, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiếp tục triển khai các nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 của tỉnh Bình Thuận.
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang