Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Tình hình thực hiện Công tác quy hoạch, kế hoạch trong tháng 02 năm 2024
Lượt xem: 91
1. Quy hoạch và cơ chế, chính sách:

Quy hoạch tỉnh Bình Thuận:
Đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1701/QĐ-TTg ngày 27/12/2023.
Sở Kế hoạch và Đầu tư đang phối hợp với đơn vị tư vấn rà soát, hoàn thiện hồ sơ Quy hoạch tỉnh để thống nhất với Quyết định số 1701/QĐ-TTg.
Tham mưu dự thảo văn bản UBND tỉnh báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tiến độ lập Quy hoạch tỉnh và đề xuất điều chỉnh thời gian tổ chức lập Quy hoạch.
Tham mưu UBND tỉnh dự thảo Nghị quyết của Tỉnh ủy thực hiện Quy hoạch tỉnh.
Tham mưu UBND tỉnh kế hoạch tổ chức Lễ công bố Quy hoạch tỉnh.

2. Tham mưu xây dựng và điều hành kế hoạch:

a) Về kinh tế - xã hội:
Đã tham mưu đầy đủ các báo cáo, văn bản chỉ đạo, điều hành kinh tế - xã hội theo yêu cầu, chỉ đạo của UBND tỉnh.
Các văn bản quan trọng đã tham mưu bao gồm:
Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024.
Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ về tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 năm 2024.
Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng, xuất nhập khẩu trong tháng 01/2024.

b) Về đầu tư công:

Tham mưu UBND tỉnh báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 53/NQHĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn và danh mục các dự án trọng điểm giai đoạn 2021 - 2025.
Báo cáo Kiểm toán Nhà nước Khu vực XIII về việc thu thập thông tin lập kế hoạch kiểm toán ngân sách địa phương năm 2023, báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2023 và Chuyên đề “Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 tại Bình Thuận”.
Tham mưu UBND tỉnh cho chủ trương sử dụng vốn ngân sách tỉnh để đầu tư các công trình bức xúc, cần thiết về giao thông, y tế, giáo dục.

c) Về Chương trình mục tiêu quốc gia:

Tham mưu UBND tỉnh báo cáo tình hình triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia.
Tham mưu dự thảo Kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai năm 2024.

Công tác quy hoạch, kế hoạch trong tháng 02 năm 2024 đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai hiệu quả, đảm bảo theo đúng tiến độ và yêu cầu đề ra. Các văn bản, báo cáo quan trọng đã được tham mưu đầy đủ, kịp thời, góp phần vào việc chỉ đạo, điều hành kinh tế - xã hội của tỉnh.
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang