Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Cân đối, bố trí vốn ngân sách địa phương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
Lượt xem: 72
Về vốn đối ứng sự nghiệp năm 2023, UBND tỉnh đã trình HĐND tỉnh phân bổ kế hoạch vốn năm 2023 nguồn vốn đối ứng sự nghiệp ngân sách tỉnh là 65.791 triệu đồng theo đúng quy định, trong đó:

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là 46.721 triệu đồng (bằng 1,5 lần vốn ngân sách Trung ương);
Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững là 7.753 triệu đồng (bằng 15% lần vốn ngân sách Trung ương);
Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là 11.317 triệu đồng (bằng 15% lần vốn ngân sách Trung ương).

Về vốn đối ứng đầu tư phát triển giai đoạn 2021-2025, UBND tỉnh đã trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 17/8/2023 của HĐND tỉnh đã giao vốn đối ứng ngân sách tỉnh là 41.527 triệu đồng (bằng 15% vốn ngân sách Trung ương), thực hiện:

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội cùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là 40.520 triệu đồng;
Vốn đối ứng Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững là 1.007 triệu đồng.

Riêng đối với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, vốn đầu tư phát triển ngân sách trung ương hỗ trợ là 646.016 triệu đồng (theo quy định ngân sách tỉnh đối ứng tối thiểu là 1,5 lần là 969.024 triệu đồng). Tỉnh thực hiện đối ứng lồng ghép theo Nghị quyết số 53/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 về việc phân khai vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh; trong đó đã bố trí vốn ngân sách tỉnh khoảng 4.784.695 triệu đồng để đầu tư cơ sở hạ tầng cho nông nghiệp, nông thôn (bao gồm các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, y tế, văn hoá, giao thông, cấp nước sinh hoạt, thuỷ lợi…), hơn 7 lần so với số vốn ngân sách trung ương giao thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Việc cân đối, bố trí vốn ngân sách địa phương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 của tỉnh Bình Thuận đã thể hiện sự quan tâm, quyết tâm của các cấp, các ngành trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của các chương trình, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống của người dân trên địa bàn tỉnh.
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang