Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính tỉnh năm 2024
Lượt xem: 15
Mục tiêu:
Đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC), cắt giảm chi phí, thời gian giải quyết TTHC.
Tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Nội dung rà soát:
Rút ngắn thời gian giải quyết TTHC.
Đơn giản hóa bộ phận tạo thành của TTHC.

Cách thức rà soát:
Rà soát, rút ngắn thời gian giải quyết TTHC:
Lập danh mục TTHC thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết.
Xây dựng quy trình nội bộ giải quyết TTHC được rút ngắn.
Rà soát, đơn giản hóa bộ phận tạo thành TTHC:
Đánh giá, đơn giản hóa các bộ phận tạo thành TTHC.
Tổng hợp kết quả và dự thảo Quyết định phê duyệt phương án đơn giản hóa trình UBND tỉnh xem xét.

Tổ chức thực hiện:
Cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và Ban quản lý các khu công nghiệp Bình Thuận:
Chủ trì thực hiện rà soát, đánh giá TTHC theo Kế hoạch.
Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan.
Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về nội dung, tiến độ và kết quả thực hiện.
UBND các huyện, thị xã, thành phố:
Chỉ đạo các phòng ban, đơn vị trực thuộc và UBND cấp xã phối hợp với cơ quan chủ trì cấp tỉnh.
Ban hành quy trình điện tử đối với các TTHC được cắt giảm thời gian thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện, cấp xã.
Văn phòng UBND tỉnh:
Đôn đốc, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện kế hoạch.
Xem xét, kiểm tra chất lượng kết quả thực hiện.
Tổng hợp, nghiên cứu, phân tích kết quả rà soát, đánh giá TTHC và báo cáo, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh.

Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC năm 2024 là một trong những giải pháp quan trọng nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Bình Thuận.

Download 317cvub.signed.signed.pdf
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang