Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Kế hoạch phòng Chống tham nhũng năm 2023
Lượt xem: 669
Vừa qua, Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành kế hoạch phòng Chống tham nhũng với mục đích
Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong việc chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác PCTN, TC; thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp PCTN, TC theo đúng chủ trương, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Triển khai đồng bộ có hiệu quả các biện pháp PCTN, TC trong cơ quan; nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người đứng đầu, cũng như phát huy đúng mức vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) và người lao động trong công tác PCTN, TC.
Tăng cường hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của cơ quan trong công tác PCTN, TC; phát hiện, ngăn chặn và kịp thời xử lý nghiêm minh các hành vi tham nhũng, tiêu cực; tích cực thu hồi tài sản tham nhũng theo quy định của pháp luật; từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
yêu cầu về Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong việc tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong công tác PCTN, TC.
Thực hiện đồng bộ các giải pháp PCTN gắn với thực hành tiết kiệm chống lãng phí; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, tự kiểm tra nội bộ trong cơ quan để ngăn chặn, phát hiện và kịp thời xử lý các hành vi tham nhũng, tiêu cực; nhất là hành vi bao che, ngăn cản việc chống tham nhũng, tiêu cực trong lĩnh vực kế hoạch đầu tư của cơ quan có dư luận xã hội phản ánh, phát sinh đơn thư khiếu nại, tố cáo, đảm bảo xử lý kiên quyết, kịp thời, đúng quy định.
Thực hiện hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền về PCTN, TC để tất cả CBCCVC, người lao động nhận thức đúng và chấp hành tốt các quy định  pháp luật về PCTN, TC; ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; xây dựng đội ngũ CBCCVC có phẩm chất đạo đức, có năng lực chuyên môn đáp ứng nhiệm vụ được giao.

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang