Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng
Lượt xem: 484

Việc công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động của cơ quan
Sở Kế hoạch và Đầu tư đã thực hiện niêm yết công khai quy trình, thủ tục đăng ký kinh doanh, đăng ký dự án đầu tư, đấu thầu trước trụ sở làm việc và Trung tâm Hành chính công của Tỉnh; đưa các thông tin có liên quan lên Cổng thông tin điện tử (http://skhdt.binhthuan.gov.vn); thực hiện công khai tài chính hàng năm theo quy định Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính và tại cuộc họp tổng kết cơ quan. Thực hiện công bố công khai, minh bạch các quy định, thủ tục tạo thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp. Giải quyết hồ sơ trễ hẹn dưới 2%; số hồ sơ tiếp nhận và giải quyết trực tuyến mức độ 4 của Sở đạt từ 20% trở lên và mức độ 3 đạt từ 15% trở lên (trong tổng số hồ sơ của thủ tục có quy định tiếp nhận trực tuyến). Mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đạt trên 90%. Đã rà soát, cập nhật công khai đầy đủ 100% các TTHC trên cổng thông tin điện tử của Sở. Công khai 143/143 thủ tục hành chính chiếm tỷ lệ 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Trung tâm hành chính công của tỉnh. 
Trong kỳ báo cáo, Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện đúng các quy định về công khai minh bạch trong mua sắm công, xây dựng cơ bản, sửa chữa tài sản; về công tác cán bộ; công khai minh bạch việc tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo; công khai các báo cáo liên quan đến phòng, chống tham nhũng, không có trường hợp vi phạm về công khai minh bạch. 
Việc xây dựng và thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ:  
Căn cứ Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan nhà nước và Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ liên quan. Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Quyết định số 254/QĐ-SKHĐT ngày 07/6/2021 về Quy chế chi tiêu nội bộ của năm 2021.  
Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiêm túc thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn trong quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công,.. theo quy định; phát huy dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; phát huy vai trò của từng công chức, viên chức trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí. 
Việc thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ quyền hạn:  
Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Quyết định số 634/QĐ-SKHĐT ngày 16/11/2020 về thực hiện quy chế văn hóa công sở và quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức. Xây dựng Kế hoạch số 889/KH-SKHĐT ngày 24/02/2021 về thực hiện quy chế dân chủ năm 2021 và Kế hoạch số 894/KH-SKHĐT ngày 24/02/2021 về tiếp xúc, đối thoại với công chức, viên chức và người lao động của đơn vị. 
Cán bộ, công chức, viên chức Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện nghiêm túc quy tắc ứng xử, không có tình trạng tặng quà, nhận quà tặng không đúng quy định, không có xung đột lợi ích trong cơ quan. 
Việc chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ, quyền hạn:  
Sở Kế hoạch và Đầu tư tiến hành rà soát, lập danh sách thực hiện công tác chuyển đổi vị trí công tác, thời hạn định kỳ, kế hoạch chuyển đổi công tác đối với cán bộ, công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức trong cơ quan theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019.  
Năm 2020, Sở đã ban hành Kế hoạch số 1309/KH-SKHĐT ngày 01/4/2020 về việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý năm 2020, đã tiến hành thực hiện chuyển đổi vị trí đối với 02 công chức theo kế hoạch.  
Năm 2021, Sở đã triển khai và hoàn thành việc thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác và luân chuyển công chức lãnh đạo năm 2021 theo Kế hoạch số 2090/KH-SKHĐT ngày 22/4/2021, hoàn thành chuyển đổi 05 vị trí công tác, gồm: luân chuyển 02 công chức lãnh đạo và chuyển đổi 03 vị trí công tác.  
Không có trường hợp vi phạm về chuyển đổi vị trí công tác, thời gian thực hiện việc chuyển đổi. 
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang