Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 340
  • Trong tuần: 9 638
  • Tháng hiện tại: 34 207
  • Tổng lượt truy cập: 1082498
Đăng nhập
Công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023
Lượt xem: 105

Về xây dựng, triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch: Trong năm 2023 đã tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Trung ương, Tỉnh ủy và UBND tỉnh giao trong năm; Sở đã ban hành các kế hoạch như: Kế hoạch triển khai thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 20231; Kế hoạch cải cách hành chính năm 20232; Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ UBND tỉnh giao năm 20233.
Tiếp tục tổ chức học tập, tuyên truyền, quán triệt Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ngày 26/11/2013; Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 08/09/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Thông tư số 188/2014/TT-BTC ngày 10/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 08/09/2014 của Chính phủ; Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 08/01/2013 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sinh hoạt, công tác; Quyết định số 1658/QĐ-TTg ngày 30/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ về thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2023; Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.
Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 27-CT/TU ngày 01/10/2012 của Tỉnh ủy về nâng cao trách nhiệm và chấn chỉnh tác phong, giờ giấc làm việc, ý thức chấp hành của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh, Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 08/01/2013 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sinh hoạt, công tác, Chỉ thị số 40-CT/TU ngày 15/8/2013 của Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, nay là Chỉ thị số 32-CT/TU ngày 31/8/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

Download 2023-4370layykienbaocaod.pdf
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang